مسکن و محیط روستا, شماره (154), سال (2016-9) , صفحات (41-58)

عنوان : ( تدوین دستور زبان طراحی قلمروهای فضایی مسکن به منظور بهبود تعامل اعضای خانواده )

نویسندگان: اکرم حسینی , تکتم جعفرزاده بناء , فهیمه رهبان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آسایش خانواده و فراهم آمدن امکان ارتباط و تعامل مناسب اعضای خانواده با یکدیگر و حتی با سایر نزدیکان، نیازمند طراحی مناسب سازمان فضایی مسکن می باشد. با توجه به نیازهای متفاوت هر کدام از اعضای خانواده در هر سن و موقعیت، فضاهای مسکن باید به گونه ای طراحی گردند تا علاوه بر پاسخ گویی به نیازهای جسمی و روانی هر یک از اعضاء، مانع ارتباط مناسب آنها نیز نگردد؛ بی توجهی به این مقوله، سبب تقویت فردگرایی و واردآمدن صدمات جبران ناپذیری به بنیاد خانواده خواهد شد. با درنظر گرفتن نقش معماری به عنوان زمینه ساز شکل گیری نوع خاصی از رفتارها، هدف تحقیق، ارائه ی نحوه ی طراحی معماری به گونه ای می باشد که طی آن، نه تنها فضای کالبدی مسکن به عنوان مانعی در مسیر تعاملات بین فردی خانواده عمل نکرده، بلکه به صورت و زمینه ساز شکل گیری تعاملات خانواده نیز مطرح گردد. جهت نیل به این هدف، داده های حاصل از متون و پرسش نامه های باز تهیه شده به روش کیفی_ تحلیل محتوی متن مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت. در نهایت دستور زبان طراحی قلمروهای فضایی مسکن به منظور بهبود تعامل اعضای خانواده در حوزه های طراحی قلمروهای فردی، قلمروهای جمعی، فضاهای ارتباطی و مفاصل و هم چنین موقعیت قلمروها نسبت به یکدیگر و نسبت به ساختار کلی مسکن مورد مطالعه و تدوین قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, قلمروی فردی, قلمروی جمعی, تعامل بین فردی, خانواده, سازمان فضایی مسکن.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054136,
author = {حسینی, اکرم and جعفرزاده بناء, تکتم and فهیمه رهبان},
title = {تدوین دستور زبان طراحی قلمروهای فضایی مسکن به منظور بهبود تعامل اعضای خانواده},
journal = {مسکن و محیط روستا},
year = {2016},
number = {154},
month = {September},
issn = {2008-4994},
pages = {41--58},
numpages = {17},
keywords = {قلمروی فردی، قلمروی جمعی، تعامل بین فردی، خانواده، سازمان فضایی مسکن.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تدوین دستور زبان طراحی قلمروهای فضایی مسکن به منظور بهبود تعامل اعضای خانواده
%A حسینی, اکرم
%A جعفرزاده بناء, تکتم
%A فهیمه رهبان
%J مسکن و محیط روستا
%@ 2008-4994
%D 2016

[Download]