همایش ملی ایثار و شهادت و توسعه کشور , 2010-11-03

عنوان : ( بررسی مقایسهای نظرات دانشجویان دختر و پسر نسبت به منابع سرگذشت نامهای شهیدان(نیمه پنهان ماه، قصه فرماندهان و افلاکیان زمین) )

نویسندگان: محمود سعیدی رضوانی , علیرضا سنایی پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کتابهای سرگذشت نامهای شهیدان ،از اثربخشترین ابزارهای مربوط به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت هستند. اما باید در مورد محتوا و شیوه ارائه مطالب آنها ارزیابیهایی صورت پذیرد و نگاه گروههای مختلف مخاطب لحاظ شود تا با عنایت به یافتههای پژوهشی، سطح کیفی کتابها هر چه بیشتر ارتقاء یابد. این مقاله به گزارشِ پژوهشی راجع به مقایسه نظرات پسران و دختران دانشجوی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی نسبت به سه مجموعه از "منابع سرگذشت نامهای شهیدان" اختصاص دارد. یافتهها نشان داد که در ارزیابی کتابها از نظر دانشجویان به طور کلی در سطح نسبتاً مطلوب- ونه کاملاً مطلوب- قرار داد. ضمن آنکه دو گروه پسران و دختران در بسیاری موارد در ارزیابی کتابها اختلاف معنیدار ندارند. ولی به طور کلی دختران از نظر ادبی و هنری کتابها را پایینتر ارزیابی کردهاند و این امر به ویژه در مورد مجموعۀ کتابهای نیمه پنهان ماه مشهود دانست.

کلمات کلیدی

, منابع سرگذشت نامه ای, شهید, دانشجو, دانشگاه فردوسی, جنسیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054140,
author = {سعیدی رضوانی, محمود and علیرضا سنایی پور},
title = {بررسی مقایسهای نظرات دانشجویان دختر و پسر نسبت به منابع سرگذشت نامهای شهیدان(نیمه پنهان ماه، قصه فرماندهان و افلاکیان زمین)},
booktitle = {همایش ملی ایثار و شهادت و توسعه کشور},
year = {2010},
location = {کرمانشاه, ايران},
keywords = {منابع سرگذشت نامه ای، شهید، دانشجو، دانشگاه فردوسی، جنسیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مقایسهای نظرات دانشجویان دختر و پسر نسبت به منابع سرگذشت نامهای شهیدان(نیمه پنهان ماه، قصه فرماندهان و افلاکیان زمین)
%A سعیدی رضوانی, محمود
%A علیرضا سنایی پور
%J همایش ملی ایثار و شهادت و توسعه کشور
%D 2010

[Download]