فرهنگ رضوی, سال (2016-7) , صفحات (1-30)

عنوان : ( الگوها و معیارهای تربیتی تشکیل و استمرار خانواده متعالی در فرهنگ رضوی )

نویسندگان: مصطفی رفسنجانی مقدم , محمدرضا علمی سولا , علی محمدیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به الگوها و معیارهای تربیتی تشکیل و استمرار خانواده متعالی با رویکردی به احادیث ثامن الائمه علیه السلام می پردازد.

کلمات کلیدی

, خانواده متعالی, فرهنگ رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054144,
author = {مصطفی رفسنجانی مقدم and علمی سولا, محمدرضا and محمدیان, علی},
title = {الگوها و معیارهای تربیتی تشکیل و استمرار خانواده متعالی در فرهنگ رضوی},
journal = {فرهنگ رضوی},
year = {2016},
month = {July},
issn = {2345-2560},
pages = {1--30},
numpages = {29},
keywords = {خانواده متعالی، فرهنگ رضوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T الگوها و معیارهای تربیتی تشکیل و استمرار خانواده متعالی در فرهنگ رضوی
%A مصطفی رفسنجانی مقدم
%A علمی سولا, محمدرضا
%A محمدیان, علی
%J فرهنگ رضوی
%@ 2345-2560
%D 2016

[Download]