سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی , 2015-03-11

عنوان : ( رابطه استفاده از فناوری های نوین ارتباطی با عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان )

نویسندگان: زینب نسیمی , حسین باغگلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه موجود بین استفاده از فناوریهای نوین ارتباطی با سلامت روان دانش آموزان مشهددر سال تحصیلی 1393بود. برای اجرای این پژوهش نمونه ای به حجم 330نفر به روش نمونه گیری صادفی از نوع خوشه ای انتخاب شد.برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. این پرسشنامه در حقیقت پرسشنامه تکامل یافته دلایل استفاده از اینترنت (شهابی،باغگلی؛ 1385) میباشد. در بخش عزت نفس از پرسشنامه سازگاری کوپر اسمیت استفاده شد. برای پیشرفت تحصیلی معدل دانش آموزان مورد نظر قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده از روشهای آمار توصیفی(فراوانی،درصد،میانگین)و آمار استنباطی(آزمون خی تک متغیره و روش تحلیل واریانس چندراهه) استفاده شد. نتایج نشان داد که دانش آموزان به طور معناداری از تلفن همراه و اینترنت زیاد استفاده می کنند و این موضوع در عزت نفس خانوادگی و تحصیلی آنها تاثیر منفی دارد.

کلمات کلیدی

, فناوری های ارتباطی, عزت نفس, پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054147,
author = {زینب نسیمی and باغگلی, حسین},
title = {رابطه استفاده از فناوری های نوین ارتباطی با عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان},
booktitle = {سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی},
year = {2015},
location = {قوچان, ايران},
keywords = {فناوری های ارتباطی، عزت نفس، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رابطه استفاده از فناوری های نوین ارتباطی با عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
%A زینب نسیمی
%A باغگلی, حسین
%J سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
%D 2015

[Download]