چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , 2015-09-02

عنوان : ( بررسی ریشه زایی ارقام زراعی گردو ایرانی تحت تاثیر نفتوکوئینون ژوگلون در شرایط آزمایشگاهی )

نویسندگان: بابک فدوی مزینان , منیره چنیانی , حسن ابراهیم زاده , کورش وحدتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تکثیر گردو در ابعاد وسیع نیازمند تمرکز بر روی روشهای غیرجنسی از جمله پیوند زدن، کشت بافت و ریزازدیادی است. آنچه که در موفقیت این شیوه ها تاثیرگذار خواهد بود، توانایی ایجاد ریشه در روش های مذکور است. هدف از این بررسی، ارزیابی توان رویشی و ظرفیت ریشه زایی ریزقلمه های چهار رقم گردو زراعی ایرانی تحت تاثیر ترکیب فنلی ژوگلون در جهت بهینه سازی فرایند فیزیولوژیک موردنظر است. ریزقلمه های گردو سانلند، چندلر، کرمان و هاوارد بر روی محیط های کشت "پایه"، "القاء" و "نمو" قرار داده شدند تا دوره های تکثیر، القاء، بنیان گذاری و بیان را به ترتیب طی کنند. در دو طرح آزمایشی متفاوت، نفتوکوئینون ژوگلون با غلظت یک میلی گرم در لیتر به محیط های کشت "پایه" و "القاء" اضافه گردید و در پایان دوره، ویژگی های رشد و معیار های ارزیابی روند ریشه زایی مورد بررسی قرار گرفت تا مشخص کننده تاثیر ترکیب ژوگلون بر فرایندهای ریشه زایی باشد. بررسی نتایج بر ریزقلمه های ارقام مختلف گردو نشان داد که اگرچه ژوگلون باعث افزایش فاکتورهای رشد ( وزن ریزقلمه، رشد طولی نوساقه، میزان رشد برگ وتعداد جوانه های جانبی) در ارقام زراعی گردید، ولیکن تاثیرات منفی بر فرایند ریشه زایی (ازدیدگاه درصد ریشه زایی، تعداد ریشه به ازای هرجداکشت و طول ریشه) داشت. ریشه زایی در ریزقلمه های سانلند بهتر از سایر ارقام تشخیص داده شد. ژوگلون به عنوان یک ترکیب فنلی عمده در داخل گیاه گردو محسوب می گردد ولیکن نمی تواند به عنوان یک عامل خارجی محرک در جهت بهینه سازی ریشه زایی گردو در شرایط آزمایشگاهی مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, گردو ایرانی, ژوگلون, فرایند ریشه زایی, کشت درون آزمایشگاهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054153,
author = {بابک فدوی مزینان and چنیانی, منیره and حسن ابراهیم زاده and کورش وحدتی},
title = {بررسی ریشه زایی ارقام زراعی گردو ایرانی تحت تاثیر نفتوکوئینون ژوگلون در شرایط آزمایشگاهی},
booktitle = {چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {گردو ایرانی، ژوگلون، فرایند ریشه زایی، کشت درون آزمایشگاهی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ریشه زایی ارقام زراعی گردو ایرانی تحت تاثیر نفتوکوئینون ژوگلون در شرایط آزمایشگاهی
%A بابک فدوی مزینان
%A چنیانی, منیره
%A حسن ابراهیم زاده
%A کورش وحدتی
%J چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
%D 2015

[Download]