سومین کنگره بین المللی علوم ورزشی و سلامت , 2016-01-15

Title : ( مقایسه نیروهای عکس العمل زمین در پایان راه رفتن ارادی و نیمه ارادی با اندام مسلط و غیر مسلط در دو گروه زنان جوان ورزشکار و غیرورزشکار )

Authors: فخرالسادات عدلو , حیدر صادقی , Fatemeh Alirezaei Noghondar ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

مقایسه نیروهای عکس العمل زمین در پایان راه رفتن ارادی و نیمه ارادی با اندام مسلط و غیر مسلط در دو گروه زنان جوان ورزشکار و غیرورزشکار

Keywords

, پایان راه رفتن, نیروی عکس العمل زمین, ارادی و نیمه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054158,
author = {فخرالسادات عدلو and حیدر صادقی and Alirezaei Noghondar, Fatemeh},
title = {مقایسه نیروهای عکس العمل زمین در پایان راه رفتن ارادی و نیمه ارادی با اندام مسلط و غیر مسلط در دو گروه زنان جوان ورزشکار و غیرورزشکار},
booktitle = {سومین کنگره بین المللی علوم ورزشی و سلامت},
year = {2016},
location = {تهران, IRAN},
keywords = {پایان راه رفتن، نیروی عکس العمل زمین، ارادی و نیمه ارادی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه نیروهای عکس العمل زمین در پایان راه رفتن ارادی و نیمه ارادی با اندام مسلط و غیر مسلط در دو گروه زنان جوان ورزشکار و غیرورزشکار
%A فخرالسادات عدلو
%A حیدر صادقی
%A Alirezaei Noghondar, Fatemeh
%J سومین کنگره بین المللی علوم ورزشی و سلامت
%D 2016

[Download]