علوم قرآن و حدیث, شماره (96), سال (2016-7)

عنوان : ( پیوند روح، نور و سکینه در قرآن و نقش آنها در حیات اخلاقی انسان با تکیه بر ارزیابی دیدگاه علّامة طباطبایی )

نویسندگان: حسن نقی زاده , سیدجواد قندیلی , فاطمه رضاداد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

واکاوی مفهومی و دلالی واژگان قرآن کریم و نیز، کاربردشناسی و پیوند آنها با یکدیگر از جمله عرصه هایی است که در حوزة قرآن¬پژوهی مورد توجّه اندیشه¬وران قرار گرفته است. در این میان، سه واژة روح، نور و سکینه و پیوند معنایی آنها در آیات، محلّ تأمّل می¬نماید. این نوشتار بر آن است تا با بهره گیری از روش تحلیلی و از رهگذر کاربردشناسی این واژگان در آیات، به پیوند معنایی آنها بپردازد و در همین راستا، دیدگاه مرحوم علّامة طباطبایی را مورد نقد و ارزیابی قرار دهد. بررسی جایگاه نور، روح و سکینه در حیات اخلاقی انسان از دیگر مسائل مورد بررسی در این نوشتار می¬باشد.

کلمات کلیدی

, قرآن, روح, نور, سکینه, تنزّه اخلاقی, علّامة طباطبایی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054160,
author = {نقی زاده, حسن and قندیلی, سیدجواد and رضاداد, فاطمه},
title = {پیوند روح، نور و سکینه در قرآن و نقش آنها در حیات اخلاقی انسان با تکیه بر ارزیابی دیدگاه علّامة طباطبایی},
journal = {علوم قرآن و حدیث},
year = {2016},
number = {96},
month = {July},
issn = {۲۰۰۸-۹۱۲۰},
keywords = {قرآن، روح، نور، سکینه، تنزّه اخلاقی، علّامة طباطبایی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیوند روح، نور و سکینه در قرآن و نقش آنها در حیات اخلاقی انسان با تکیه بر ارزیابی دیدگاه علّامة طباطبایی
%A نقی زاده, حسن
%A قندیلی, سیدجواد
%A رضاداد, فاطمه
%J علوم قرآن و حدیث
%@ ۲۰۰۸-۹۱۲۰
%D 2016

[Download]