پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی, دوره (6), شماره (12), سال (2011-1) , صفحات (41-58)

عنوان : ( بررسی میزان مشارکت عوامل خستگی مرکزی و محیطی پس از فعالیت زیربیشینه در شرایط مختلف (جنس و ریتم روزانه) )

نویسندگان: مریم نورشاهی , فرید بحرپیما , فاطمه علیرضائی نقندر , سکینه گلجاریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مطالعه، تعیین میزان مشارکت عوامل خستگی محیطی (تجمع اسید لاکتیک (Mmax ،و مرکزی (دامنه و زمان تاخیری MVC، Hmax (به دنبال تمرین زیر بیشینه در شرایط مختلف (جنسیت و زمان روز) بود. تعداد 36 نفر داوطلب از بین دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های تهران انتخاب و در نهایت تعداد 6 مرد (میانگین vo2 max 8/1±35/48 لیتردر کیلوگرم بر دقیقه) و 6 زن (میانگین vo2 max 3/7±30/5 لیتر در کیلوگرم بر دقیقه) که دارای رفلکس H بودند به عنوان نمونه های تحقیق برگزیده شدند. قبل و بعد از انجام فعالیت زیر بیشینه وامانده ساز روی دوچرخه ثابت (آزمون زیربیشنه استورروداویس1990) تا حد وامانگی عوامل خستگی محیطی و مرکزی برای هر آزمودنی دو بار، صبح و عصر به فاصله 4 روز اجرا و ثبت شد. پس از تعیین نرمال بودن داده ها، اطلاعات به وسیله آزمون استنباطی تحلیل واریانس مکرر با عامل بین گروهی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. سطح معنی داری برای رد یا قبول فرضیات 0/05 >P در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد میزان لاکتات خون، زمان تاخیری H رفلکس و ضربان قلب قبل و بعد از ورزش دارای تفاوت معنی دار بود. پاسخ ضربان قلب، صبح در زنان و عصر در مردان بیشتر بود. دامنه Mmaxدر صبح و عصر و در دو جنس تفاوت معنی داری داشت. دامنه رفلکس H و قدرت پلانتار فلکشن بطور معنی داری بین دو جنس تفاوت معنی داری داشت. چون خستگی مرکزی درصبح در مردان و خستگی محیطی در عصر زنان بیشتر بود، بنابراین توصیه می شود که زنان درصبح و مردان در عصر ورزش کنند؛ اما در این راستا تحقیقات بیشتری لازم است انجام شود، به ویژه اگر از تحریک الکتریکی قشر حرکتی مغز استفاده شود.

کلمات کلیدی

, خستگی محیطیMmax, , خستگی مرکزی, Hmax, MVC, تمرین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054161,
author = {مریم نورشاهی and فرید بحرپیما and علیرضائی نقندر, فاطمه and سکینه گلجاریان},
title = {بررسی میزان مشارکت عوامل خستگی مرکزی و محیطی پس از فعالیت زیربیشینه در شرایط مختلف (جنس و ریتم روزانه)},
journal = {پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی},
year = {2011},
volume = {6},
number = {12},
month = {January},
issn = {2008-5389},
pages = {41--58},
numpages = {17},
keywords = {خستگی محیطیMmax،، خستگی مرکزی، Hmax، MVC، تمرین زیربیشینه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی میزان مشارکت عوامل خستگی مرکزی و محیطی پس از فعالیت زیربیشینه در شرایط مختلف (جنس و ریتم روزانه)
%A مریم نورشاهی
%A فرید بحرپیما
%A علیرضائی نقندر, فاطمه
%A سکینه گلجاریان
%J پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی
%@ 2008-5389
%D 2011

[Download]