سی وسومین گردهمائی ملی علوم زمین , 2015-02-22

عنوان : ( برهمکنش آب-سنگ و خصوصیات ژئوشیمیایی آبهای زیرزمینی، منطقه معدنی کوه زر (خراسان رضوی) )

نویسندگان: پویا طهماسبی , محمدحسین محمودی قرائی , سیدرضا موسوی حرمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برهمکنش بین آب و سنگ یکی از عواملی است که باعث تغییر خصوصیات ژئوشیمیایی آبها شده و در واقع با تغییر کیفیت باعث آلوده شدن و غیر قابل استفاده بودن آن میگردد. در این مطالعه ارزیابی هیدروژئوشیمیایی منابع آبی منطقه معدنی زرمهر در غرب تربت حیدریه انجام شده است. بنابراین، نمونه برداری از ٦ منبع آب زیرزمینی انجام شد . پارامترهای اسیدیته ) pH ) و دما (T) ، هدایت الکتریکی ) EC ( در صحرا اندازهگیری شد. آنالیز نمونهها در دانشگاه فردوسی مشهد با استفاده از دستگاه AAS و روش تیتراسیون انجام شد. نتایج آنالیز شیمیایی نمونه ها توسط نمودارهای هیدروشیمیایی مورد ارزیابی قرار گرفت. کاتیون غالب Na بوده و بر اساس نمودار پایپر تیپ آب منطقه از نوع 3HCO-Na و Cl-Na است. بر اساس نسبتهای یونی محاسبه شده تبادل یونی و هوازدگی باعث افزایش مقادیر سدیم در آب است. نمودار گیبس نشان داد هردو عامل برهمکنش آب سنگ و تبخیر – فرآیندهای کنترلکنندهی شیمی منابع آب هستند. با توجه به لیتولوژی منطقه خطر احتمالی حضور عناصر سمی نیز در آب زیرزمینی وجود دارد که نیازمند بررسیهای بیشتر در این زمینه است.

کلمات کلیدی

, برهمکنش آب سنگ , هیدروژئوشیمی, تبادل یونی, کوه زر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054168,
author = {طهماسبی, پویا and محمودی قرائی, محمدحسین and موسوی حرمی, سیدرضا},
title = {برهمکنش آب-سنگ و خصوصیات ژئوشیمیایی آبهای زیرزمینی، منطقه معدنی کوه زر (خراسان رضوی)},
booktitle = {سی وسومین گردهمائی ملی علوم زمین},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {برهمکنش آب سنگ ، هیدروژئوشیمی، تبادل یونی، کوه زر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برهمکنش آب-سنگ و خصوصیات ژئوشیمیایی آبهای زیرزمینی، منطقه معدنی کوه زر (خراسان رضوی)
%A طهماسبی, پویا
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%J سی وسومین گردهمائی ملی علوم زمین
%D 2015

[Download]