سی وسومین گردهمائی ملی علوم زمین , 2015-02-22

عنوان : ( بررسی پارامترهای کشاورزی و خورندگی رسوبگذاری آب های زیرزمینی منطقه کوه زر )خراسان رضوی( )

نویسندگان: پویا طهماسبی , محمدحسین محمودی قرائی , سیدرضا موسوی حرمی , علیرضا کریمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جهت بررسی آبهای زیرزمینی منطقه کوه زر )غرب تربت حیدریه( برای مصارف کشاورزی و خورندگی رسوبگذاری تعداد 6 نمونه آب زیرزمینی برداشت شد. کاتیون غالب در نمونههای مورد مطالعه سدیم است. پارامتر درصد جذب سدیم نشان داد که نمونه های آب از نظر خطر سدیم در محدوده کم تا بسیار بالا طبقه بندی میشوند. همچنین براساس درصد سدیم در رده مشکوک تا نامناسب می باشند. نمودار EC در برابر %Na برای نمونه های مورد مطالعه نشان داد 5 مورد از نمونه ها در محدوده مجاز تا مشکوک قرار دارند و فقط یک نمونه در محدوده مشکوک تا نامناسب قرار دارد. محاسبه مقادیر بدست آمده برای شاخص لانژلیه نشان داد که 5 نمونه رسوبگذار و یک نمونه خورنده است. با توجه به این بررسی احتمال شور شدن خاکهای منطقه وجود دارد، بنابراین بنظر میرسد باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا بصورت کنترل شده از آب زیرزمینی جهت مصارف آبیاری استفاده شود.

کلمات کلیدی

, کیفیت آب, کوه زر, پارامترهای کشاورزی, خورندگی, شاخص لانژلیه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054169,
author = {طهماسبی, پویا and محمودی قرائی, محمدحسین and موسوی حرمی, سیدرضا and کریمی, علیرضا},
title = {بررسی پارامترهای کشاورزی و خورندگی رسوبگذاری آب های زیرزمینی منطقه کوه زر )خراسان رضوی(},
booktitle = {سی وسومین گردهمائی ملی علوم زمین},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کیفیت آب، کوه زر، پارامترهای کشاورزی، خورندگی، شاخص لانژلیه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پارامترهای کشاورزی و خورندگی رسوبگذاری آب های زیرزمینی منطقه کوه زر )خراسان رضوی(
%A طهماسبی, پویا
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A کریمی, علیرضا
%J سی وسومین گردهمائی ملی علوم زمین
%D 2015

[Download]