اقتصاد اسلامی, دوره (15), شماره (60), سال (2016-3) , صفحات (113-144)

عنوان : ( تبیین عامل های پرکننده شکاف بین نظر و عمل در رفتار اقتصادی خانواده مسلمان )

نویسندگان: علی اکبر ناجی میدانی , وحید ارشدی , مصطفی سلیمی فر , بهروز مهرام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه ها نشان می­دهد که به رغم آگاهی خانواده­ های مسلمان نسبت به نهی از اسراف، تبذیر و پیامدهای آنها، یکی از مسائل درگیر بیشتر خانواده­ ها در جایگاه مصرف­ کننده، نداشتن اعتدال در تخصیص درآمد به مخارج مصرفی است. شناسایی علت ها و عامل های قابل مدیریت این عدم اعتدال، برای اقتصاددانان و متولیان ترویج فرهنگ دینی و نظام آموزشی و پرورشی رسمی و غیررسمی می­تواند اهمیت داشته باشد. در مقاله پیش رو با استفاده از روش تحقیق تلفیقی به شناسایی این عامل ها و تعیین میزان هم بستگی آنها و ارتباطشان با رفتار مسرفانه پرداخته شده است. ابزار روش کیفی، مصاحبه­ با تعدادی از صاحب نظران با شیوه گلوله برفی و تا حد اشباع نظری و ابزار روش کمی، توزیع پرسش­نامه بین والدین دانش­ آموزان دبستانی مشهد بود. یافته­ ها نشان می­دهد سازگاری رفتار با آموزه­­ های اقتصادی اسلام ـ عدم اسراف و تبذیر ـ با نظم پذیری جمعی درون خانواده، آینده­ نگری و تقویت اراده، رابطه معنادار مستقیم دارد که تحت تاثیر عامل های ساختاری و زمینه­ ای قرار می­گیرند. قاعده­ مند شدن خانواده نیز تحت تاثیر کیفیت انتقال آموزه های اقتصادی اسلام، فرصت­ سازی و فرصت­ یابی تربیتی درون خانواده و کنش و واکنش درون خانواده نسبت به رعایت آموزه اقتصادی اسلام و کیفیت منبع تامین معیشت درون خانواده است.

کلمات کلیدی

, آموزه های اقتصادی اسلام, اعتدال, تخصیص درآمد به مخارج مصرفی, قاعده مندی, اراده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054176,
author = {ناجی میدانی, علی اکبر and ارشدی, وحید and سلیمی فر, مصطفی and مهرام, بهروز},
title = {تبیین عامل های پرکننده شکاف بین نظر و عمل در رفتار اقتصادی خانواده مسلمان},
journal = {اقتصاد اسلامی},
year = {2016},
volume = {15},
number = {60},
month = {March},
issn = {1735-3262},
pages = {113--144},
numpages = {31},
keywords = {آموزه های اقتصادی اسلام، اعتدال، تخصیص درآمد به مخارج مصرفی، قاعده مندی، اراده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین عامل های پرکننده شکاف بین نظر و عمل در رفتار اقتصادی خانواده مسلمان
%A ناجی میدانی, علی اکبر
%A ارشدی, وحید
%A سلیمی فر, مصطفی
%A مهرام, بهروز
%J اقتصاد اسلامی
%@ 1735-3262
%D 2016

[Download]