همایش ملی علوم زمین و توسعه منطقه ای , 2015-11-26

عنوان : ( بررسی تاثیر شاخص دوام بر ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی سنگهای آهکی (مطالعه موردی سازند مزدوران) )

نویسندگان: مریم عباسی , غلامرضا لشکری پور , محمد خانه باد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دوام از جمله ویژگیهای اساسی سنگها است و تقریبا در همه پروژه- های ژئوتکنیکی که مربوط به سنگهاست، اهمیت فراوانی دارد. دوام سنگ ارزیابی و سنجش مقاومت سنگ در برابر هوازدگی، حفظ شکل، اندازه و وضیعت ظاهری اولیه در مدت زمانی طولانی و در شرایط محیطی حاکم بر سنگ است. هوازدگی سبب ایجادیک تغییر سریع در اجزاء تشکیل دهنده سنگ و تبدیل آن ها به موادی با خواص بسیار متفات و با خواص اولیه شان می گردد. به عبارتی هوازدگی به میزان زیادی خصوصیا فیزیکی و مکانیکی سنگها را تحت تاثیر قرار میدهد. به همین جهت بررسی خصوصیا هوازدگی و ارزیابی دوام پذیری مصالح سنگی از دیدگاه مهندسی از اهمیت ویژه ای برخوردار میباشد. نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیون نشان میدهد که چرخه دوم آزمایش دوام، نشا ن دهنده دوام واقعی نیست و برای ارزیابی دقیقتر دوام سنگها، ضروری است آزما یش با چرخه های بیشتری انجام شود . به همین منطور در ا ین تحقیق، آزمای دوام را تا ده سیکل ادامه داده ایم. در این راستا از 8 نمونه سنگ آهک سازند مزدوران استفاده شده است. پس از بررسی خصوصیا فیزیکی شامل دانسیته خشک و اشباع، تخلل، درصد جذب آب و خصوصیا مکانیکی شامل مقاومت تراکمی تک محوری، بار نقطه ای محور ی، مقاومت کششی برزیلی، ارتباط بین این پارامترها و شاخص دوام – شکفتگی بررسی شده است.

کلمات کلیدی

, شاخص دوام, سنگ آهک, خصوصیا فیزیکی, خصوصیا مکانیکی, سازند مزدوران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054177,
author = {عباسی, مریم and لشکری پور, غلامرضا and خانه باد, محمد},
title = {بررسی تاثیر شاخص دوام بر ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی سنگهای آهکی (مطالعه موردی سازند مزدوران)},
booktitle = {همایش ملی علوم زمین و توسعه منطقه ای},
year = {2015},
location = {ايران},
keywords = {شاخص دوام، سنگ آهک، خصوصیا فیزیکی، خصوصیا مکانیکی، سازند مزدوران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر شاخص دوام بر ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی سنگهای آهکی (مطالعه موردی سازند مزدوران)
%A عباسی, مریم
%A لشکری پور, غلامرضا
%A خانه باد, محمد
%J همایش ملی علوم زمین و توسعه منطقه ای
%D 2015

[Download]