نقد زبان و ادبیات خارجی, دوره (9), شماره (13), سال (2015-3) , صفحات (111-131)

عنوان : ( ماشین و ماشینیسم در ادبیات فرانسه، مورد پژوهی آثار زولا )

نویسندگان: محمدرضا فارسیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

وقوع و بروز انقلاب صنعتی را بدون شک باید به اختراع ماشین نسبت داد و قرن 19 را بدین ترتیب قرن ماشین ها نامید. مدرنیته با ماشین به روز شد و آن را به عنوان سمبل خود معرفی کرد. در نیمه دوم قرن 19، ادبیات و رمان نیز به عنوان آینه های منعکس کننده جامعه به موضوع پیدایش این عناصر رویکرد خوبی نشان دادند. نویسندگان متفاوت واکنش های متفاوتی نسبت به ماشین از خود بروز دادند. برخی کلا آن را طرد نمودند؛ برخی دیگر علی رغم دشمنی با این وسیله، بی اراده آن را ستودند و برخی دیگر نیز به آن جایگاهی اصیل و با اهمیت بخشیده، حتی آن را به عنوان یک شخصیت واقعی در آثارشان معرفی کردند. زولا را می توان در زمره نویسندگان گروه آخر جای داد، چرا که ماشین، در عمده آثار اصلی و مشهور وی، جایگاهی معنادار را به خود اختصاص داده است. این مقاله خواهد کوشید تا ضمن معرفی این ماشین-پرسوناژها، جایگاه آن ها را نیز بررسی کرده، به این ترتیب به ادبیات آگاهی بخش یا تحذیر دهنده زولا در این مورد بپردازد و نیز رابطه انسان-ماشین و بالعکس را از دیدگاه زولا به نظاره بنشیند.

کلمات کلیدی

, زولا, ادبیات فرانسه, انقلاب صنعتی, ماشینیسم,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054180,
author = {فارسیان, محمدرضا},
title = {ماشین و ماشینیسم در ادبیات فرانسه، مورد پژوهی آثار زولا},
journal = {نقد زبان و ادبیات خارجی},
year = {2015},
volume = {9},
number = {13},
month = {March},
issn = {2008-7330},
pages = {111--131},
numpages = {20},
keywords = {زولا، ادبیات فرانسه، انقلاب صنعتی، ماشینیسم، ماشین.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ماشین و ماشینیسم در ادبیات فرانسه، مورد پژوهی آثار زولا
%A فارسیان, محمدرضا
%J نقد زبان و ادبیات خارجی
%@ 2008-7330
%D 2015

[Download]