سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران , 2015-05-20

عنوان : ( بررسی رابطه بین تغییرات ترکیب ترازنامه با سودغیرمنتظره و باقیمانده عمر مفید دارایی‌های شرکت در چارچوب تئوری اطلاعات )

نویسندگان: بهزاد کاردان , مهدی لشکری مقیم آباد , احسان میر مصطفایی , امیر متحدین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرمایه¬گذاری در بورس توسط سهامداران و سرمایه¬گذاران بر اساس اطلاعات فراوانی صورت می¬پذیرد. یکی از این موارد، اطلاعات موجود در صورت¬های مالی می¬باشد. تغییرات در این اطلاعات می¬تواند مبنایی برای تصمیم¬گیری باشد لذا در تحقیق پیش رو، به بررسی این تغییرات و ارتباط آن با سود غیر منتظره و باقیمانده عمر مفید دارایی‌ها در چارچوب تئوری اطلاعات پرداخته¬ایم. داده¬های مورد نیاز شامل 635 سال- شرکت، از صورت¬های مالی سال¬های 1385 تا 1389 (127 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) استخراج گردیده است. روش آزمون ¬فرضیات ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون می¬باشد که با استفاده از نرم افزارهای SPSS 18 و EVIEWS 7 انجام می¬گیرد. نتایج این تحقیق نشان می¬دهد بین تغییرات ترکیب ترازنامه و سود غیر منتظره به غیر از سال 89 ، در دیگر سال ها(85 تا 88 )رابطه‌ای مشاهده نگردید.بین تغییرات ترکیب ترازنامه و باقیمانده عمر مفید دارایی‌های شرکت رابطه‌ای مشاهده نگردید.همچنین بررسی ارتباط خطی بین متغیرهای مستقل (لگاریتم سود غیرمنتظره و لگاریتم باقیمانده عمر مفید دارایی ها)و متغیر پاسخ ( لگاریتم تغییرات ترکیب ترازنامه ) در این تحقیق فقط در سال 85 به اثبات رسید و در سال‌های 86 تا 89 اثرمعنی داری بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته مشاهده نشد.

کلمات کلیدی

, تغییرات ترازنامه , تئوری اطلاعات , سود غیر منتظره , عمر مفید باقیمانده داراییها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054181,
author = {کاردان, بهزاد and لشکری مقیم آباد, مهدی and احسان میر مصطفایی and متحدین, امیر},
title = {بررسی رابطه بین تغییرات ترکیب ترازنامه با سودغیرمنتظره و باقیمانده عمر مفید دارایی‌های شرکت در چارچوب تئوری اطلاعات},
booktitle = {سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تغییرات ترازنامه ، تئوری اطلاعات ، سود غیر منتظره ، عمر مفید باقیمانده داراییها},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه بین تغییرات ترکیب ترازنامه با سودغیرمنتظره و باقیمانده عمر مفید دارایی‌های شرکت در چارچوب تئوری اطلاعات
%A کاردان, بهزاد
%A لشکری مقیم آباد, مهدی
%A احسان میر مصطفایی
%A متحدین, امیر
%J سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران
%D 2015

[Download]