سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران , 2015-05-20

عنوان : ( تحلیل عوامل موثر بر مدل خطر حسابرسی با استفاده از تکنیک دمیتل )

نویسندگان: بهزاد کاردان , سمیه سیمابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل اثرگذار بر مدل حسابرسی است، تا با تبیین این عوامل، معیارهای ارزیابی خطر عینی تر گردند و ارزیابی خطر، از برآوردهای ذهنی به سوی مصداق های علمی رهنمون گردد. بدین منظور پس از مطالعه منابع تخصصی در زمینه حسابرسی و استخراج این عوامل، با هدایت روش دیمتل به عنوان یکی از مهم ترین روش های تصمیم گیری چند معیاره ،اقدام به رتبه بندی معیارهای مزبور از دیدگاه حسابرسان رسمی گردید. پس از بکارگیری40 معیار انتخابی در مدل مورد نظر، معیارهای برتر در هر یک از اجزای مدل خطر حسابرسی بر اساس پرسشنامه های ارسالی استخراج شد. بدین ترتیب که در جز حسابرس و واحد مورد رسیدگی دانش حسابرس با وزن20/0 از بیشترین اهمیت برخوردار است. شناخت حسابرس از فعالیت واحد مورد رسیدگی با وزن 15/0 در اولویت دوم و قضاوت حرفه ای حسابرس نیز با وزن 14/0 در جایگاه سوم اهمیت قرار دارد. همچنین نتایج به دست آمده در مورد اجزای خطر ذاتی و خطر کنترل به ترتیب نشان دهنده اهمیت صلاحیت حرفه ای واحد حسابرسی داخلی با وزن 11/0 به عنوان اولویت نخست و صدور مجوز معاملات با وزن 10/0 و وجود حسابرسی داخلی با وزن 06/0 در اولویت های بعدی قرار گرفتند.

کلمات کلیدی

, قضاوت حرفه ای حسابرس, حسابرسی داخلی, دانش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054185,
author = {کاردان, بهزاد and سیمابی, سمیه},
title = {تحلیل عوامل موثر بر مدل خطر حسابرسی با استفاده از تکنیک دمیتل},
booktitle = {سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {قضاوت حرفه ای حسابرس، حسابرسی داخلی، دانش حسابرسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل عوامل موثر بر مدل خطر حسابرسی با استفاده از تکنیک دمیتل
%A کاردان, بهزاد
%A سیمابی, سمیه
%J سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران
%D 2015

[Download]