فیزیولوژی ورزشی, دوره (7), شماره (26), سال (2015-9) , صفحات (127-142)

عنوان : ( مقایسه اثر یک دوره برنامه تمرین مقاومتی با شدت های مختلف بر سطوح سرمی آیریزین زنان جوان غیرفعال )

نویسندگان: نویده معین نیا , سیدرضا عطارزاده حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از مطالعه حاضر، بررسی مقایسه اثر یک دوره برنامه تمرین مقاومتی با شدت‌های مختلف بر سطوح سرمی آیریزین زنان جوان غیرفعال بود. در این مطالعه نیمه تجربی، 21 زن جوان غیر فعال 20 تا 30 سال با نمایه توده بدن 22 تا 25 کیلوگرم‌ برمترمربع به روش نمونه‌گیری در دسترس و هدفمند انتخاب شدند. سپس داوطلبان به صورت تصادفی به دو گروه تمرین مقاومتی کم شدت (60-40 درصد یک تکرار بیشینه) و شدت بالا (90-70 درصد یک تکرار بیشینه) تقسیم شدند. برنامه تمرینی به مدت هشت هفته سه جلسه‌ای اجرا شد. نمونه خونی پیش از شروع و 48 ساعت پس از پایان مداخله تمرینی جمع‌آوری شد. با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 16 مقایسه میانگین‌های درون‌گروهی و بین‌گروهی توسط آزمون آماری به ترتیب تی استیودنت همبسته و مستقل حساب شد و نتایج در سطح معنی‌داری 0.05>p آزمایش شدند. نتایج این تحقیق نشان داد، مقادیر آیریزین، شاخص توده بدن و توده چربی در گروه تمرینی کم شدت معنی‌دار نبود (0.05<p). هم چنین، تغییرات معنی‌داری در شاخص توده بدن و توده چربی درگروه تمرینی شدت بالا مشاهده نشد (0.05<p)؛ در صورتی که، مقادیر آیریزین در گروه با شدت بالا کاهش معنی‌دار یافت(0.034=p). تغییرات واریانس بین گروه‌ها در متغیرهای آیریزین، شاخص توده بدن و توده چربی بدن معنی‌دار نبود (0.05<p). این نتایج حاکی از آن است که یک دوره تمرین مقاومتی با شدت های کم و زیاد نمی تواند سبب افزایش سطوح آیریزین در زنان جوان غیر فعال با نمایه توده بدن22 تا 25 کیلوگرم بر متر مربع شود.

کلمات کلیدی

آیریزین؛ تمرین مقاومتی؛ زنان جوان غیر فعال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054187,
author = {معین نیا, نویده and عطارزاده حسینی, سیدرضا},
title = {مقایسه اثر یک دوره برنامه تمرین مقاومتی با شدت های مختلف بر سطوح سرمی آیریزین زنان جوان غیرفعال},
journal = {فیزیولوژی ورزشی},
year = {2015},
volume = {7},
number = {26},
month = {September},
issn = {2322-164x},
pages = {127--142},
numpages = {15},
keywords = {آیریزین؛ تمرین مقاومتی؛ زنان جوان غیر فعال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه اثر یک دوره برنامه تمرین مقاومتی با شدت های مختلف بر سطوح سرمی آیریزین زنان جوان غیرفعال
%A معین نیا, نویده
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%J فیزیولوژی ورزشی
%@ 2322-164x
%D 2015

[Download]