حفاظت گیاهان, دوره (29), شماره (2), سال (2015-9) , صفحات (159-166)

عنوان : ( شناسایی سرولوژیکی و مولکولی ویروس موزائیک کدو در مزارع کدوئیان استانهای خراسان رضوی و شمالی )

نویسندگان: زینب حیدری نیا , بهروز جعفرپور , پریسا طاهری , مهناز آشنائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

موزائیک رگبرگ روشنی خربزه از طریق تشکیل نوارهای سبز رنگ در اطراف رگبرگ در جدایه های مختلف خربزه قابل شناسایی است. این بیماری به وسیله ویروسی که دارای nm30 طول است، به وجود می آید. به منظور بررسی پراکندگی و تعیین موقعیت تاکسونومیکی جدایه های SqMV در طی ماه های خرداد لغایت مهر ماه 1388 تعداد 270 نمونه گیاهی از مزارع کدوئیان واقع در استان خراسان رضوی و شمالی جمع آوری گردید. آلودگی نمونه های با آزمون DAS-ELISA به وسیله آنتی بادی چند همسانه ای اختصاصی SqMV اهدایی از شرکت Agdia مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 46 نمونه از 270 نمونه آلوده به SqMV بودند. از میان نمونه های آلوده به این ویروس، هشت نمونه، براساس دامنه میزبانی و منطقه برای بررسی های بیشتر و تلقیح مکانیکی بر روی گیاهان محک در شرایط گلخانه انتخاب گردیدند. یک جدایه از تربت جام به منظور تکثیر بخشی از ژن پروتئاز کوفاکتور انتخاب شد. قطعه مذکور (bp226) از طریق واکنش زنجیره ای پلیمر از - نسخه برداری معکوس با استفاده از RNA کل استخراج شده از نمونه های آلوده با کمک آغازگرهای اختصاصی تکثیر و پس از همسانه سازی، تعیین ترادف گردید. جهت تعیین جایگاه تکاملی جدایه ایرانی در مقایسه با جدایه های مختلف دنیا درخت فیلوژنتیکی توسط نرم افزار MEGA4×1 رسم گردید. نتایج حاصله بیانگر آن است که بر مبنای ترادف نوکلئوتیدی، جدایه ایران بیشترین تشابه را با جدایه گزارش شده از ژاپن به میزان 97 درصد نشان داد.

کلمات کلیدی

, ویروس موزائیک کدوRT-PCR , Comovirus
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054204,
author = {حیدری نیا, زینب and جعفرپور, بهروز and طاهری, پریسا and آشنائی, مهناز},
title = {شناسایی سرولوژیکی و مولکولی ویروس موزائیک کدو در مزارع کدوئیان استانهای خراسان رضوی و شمالی},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2015},
volume = {29},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-4749},
pages = {159--166},
numpages = {7},
keywords = {ویروس موزائیک کدوRT-PCR ،Comovirus},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی سرولوژیکی و مولکولی ویروس موزائیک کدو در مزارع کدوئیان استانهای خراسان رضوی و شمالی
%A حیدری نیا, زینب
%A جعفرپور, بهروز
%A طاهری, پریسا
%A آشنائی, مهناز
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2015

[Download]