پژوهش های مدیریت عمومی, دوره (8), شماره (27), سال (2015-6) , صفحات (5-22)

عنوان : ( بررسی تاثیر اثر رهبری معنوی بر عدالت سازمانی از طریق نقش واسط سلامت معنوی )

نویسندگان: سارا کهربائی , سعید مرتضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معنویت در محیط کار به ویژه در حوزه رهبری، چه از منظر نظری و چه کاربردی، رشد قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. در این راستا مقاله حاضر به بررسی و تعیین میزان اثر رهبری معنوی بر عدالت سازمانی با در نظر گرفتن نقش واسط سلامت معنوی پرداخت. نمونهآماری پژوهش را کارکنان شرکت الکتریک خودرو شرق به عنوان یکی از قطعه سازان بزرگ خودرو در شرق کشور به تعداد 234 نفر، به روش نمونه گیری تصادفی تشکیل داد. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه و برای آزمون مدل معادلات ساختاری از نرم افزار پی.ال.اس استفاده به عمل آمد. یافته­های حاصل از برازش مدل ساختاری نشان داد که اثر رهبری معنوی بر عدالت سازمانی تحت تأثیر متغیر سلامت معنوی قرار دارد، به نحوی که بدون وجود سلامت معنوی به عنوان متغیر واسط نمی­توان تغییرات عدالت سازمانی را به طور معنی دار پیش بینی کرد.

کلمات کلیدی

رهبری معنوی؛ سلامت معنوی؛ عدالت سازمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054210,
author = {کهربائی, سارا and مرتضوی, سعید},
title = {بررسی تاثیر اثر رهبری معنوی بر عدالت سازمانی از طریق نقش واسط سلامت معنوی},
journal = {پژوهش های مدیریت عمومی},
year = {2015},
volume = {8},
number = {27},
month = {June},
issn = {2538-3418},
pages = {5--22},
numpages = {17},
keywords = {رهبری معنوی؛ سلامت معنوی؛ عدالت سازمانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر اثر رهبری معنوی بر عدالت سازمانی از طریق نقش واسط سلامت معنوی
%A کهربائی, سارا
%A مرتضوی, سعید
%J پژوهش های مدیریت عمومی
%@ 2538-3418
%D 2015

[Download]