علوم و فنون کشت های گلخانه ای, دوره (6), شماره (22), سال (2015-9) , صفحات (69-81)

عنوان : ( تأثیر سولفات کلسیم در بهبود اثرهای منفی ناشی از تنش شوری بر جذب عناصر غذایی و برخی ویژگی های ریخت شناسی دو ژنوتیپ عدس(Lens culinaris M.) )

نویسندگان: علی گنجعلی , عبدالله بیک خورمیزی , مهرداد لاهوتی , هدی شفیعیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش با دو ژنوتیپ عدس (MLC321 و MLC323)، دو سطح کلسیم (صفر و 5 میلی‌مولار به صورت کلسیم سولفات) و پنج سطح شوری (صفر، 4، 8، 12 و 16 دسی‌زیمنس بر متر کلرید سدیم) به‏صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. بذرها در گلدان‌های پلاستیکی حاوی ماسه کاشته شده و نمونه‌برداری از گیاهان 6 هفته پس از کاشت انجام شد. نتایج نشان داد که شوری سبب کاهش معنی‌دار ارتفاع هر دو ژنوتیپ شد (P≤0.05). در هر دو ژنوتیپ، مجموع طول و سطح ریشه‌ها در شوری-های بیشتر از dS/m4 نسبت به شاهد به‏طور معنی‌داری کاهش یافت. کاهش معنی‌دار وزن خشک برگ نیز در سطوح شوری 12 و 16 دسی‌زیمنس بر متر در هر دو ژنوتیپ و وزن خشک ریشه در تمامی سطوح شوری (بجز شوری dS/m 4 در ژنوتیپ MLC323) مشاهده شد. تنش شوری باعث افزایش غلظت سدیم برگ و ریشه در هر دو ژنوتیپ گردید. در برخی سطوح شوری، غلظت پتاسیم و کلیسم برگ افزایش یافت. در حالی که غلظت این عناصر در ریشه کاهش یافت. تیمار کلسیم در ژنوتیپ MLC321 باعث افزایش معنی‌دار صفات ارتفاع گیاه و سطح و وزن خشک برگ در شوری dS/m 4 گردید. در ژنوتیپ MLC323، کاربرد کلسیم، غلظت سدیم ریشه را در شوری dS/m 8 و غلظت پتاسیم برگ را در dS/m 4 به‏طور معنی‌داری کاهش داد. در هر دو ژنوتیپ، تیمار کلسیم در سطوح بالای تنش (12 و 16 دسی‌زیمنس بر متر) نتوانست اثرهای منفی شوری را جبران نماید. به نظر می‌رسد که کاربرد سولفات کلسیم با توجه به نقش آن در تنظیم اسمزی، باعث محدود شدن آسیب‌های ناشی از تنش کم شوری (dS/m 4) بر گیاه عدس می‌شود.

کلمات کلیدی

, سدیم, ویژگی های ریشه, تنظیم اسمزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054212,
author = {گنجعلی, علی and بیک خورمیزی, عبدالله and لاهوتی, مهرداد and شفیعیان, هدی},
title = {تأثیر سولفات کلسیم در بهبود اثرهای منفی ناشی از تنش شوری بر جذب عناصر غذایی و برخی ویژگی های ریخت شناسی دو ژنوتیپ عدس(Lens culinaris M.)},
journal = {علوم و فنون کشت های گلخانه ای},
year = {2015},
volume = {6},
number = {22},
month = {September},
issn = {2008-9082},
pages = {69--81},
numpages = {12},
keywords = {سدیم، ویژگی های ریشه، تنظیم اسمزی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر سولفات کلسیم در بهبود اثرهای منفی ناشی از تنش شوری بر جذب عناصر غذایی و برخی ویژگی های ریخت شناسی دو ژنوتیپ عدس(Lens culinaris M.)
%A گنجعلی, علی
%A بیک خورمیزی, عبدالله
%A لاهوتی, مهرداد
%A شفیعیان, هدی
%J علوم و فنون کشت های گلخانه ای
%@ 2008-9082
%D 2015

[Download]