زیست شناسی گیاهی ایران, دوره (7), شماره (23), سال (2015-6) , صفحات (63-74)

عنوان : ( بررسی تأثیر عنصر بور در بهبود تحمل نسبت به فلز سنگین آلومینیوم در گیاه گشنیز (Coriandrum sativum L) )

نویسندگان: علی گنجعلی , آزاده صفاریزدی , منیره چنیانی , مهرداد لاهوتی , زهرا رضایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای بررسی تاثیر عنصر بور در بهبود تحمل گیاه گشنیز به فلز سنگین آلومینیوم، آزمایشی با هفت غلظت مختلف آلومینیوم شامل: 25/0، 5/0، 1، 5/1، 2، 3 و 4 میلی‌گرم در لیتر Al3+ و سه غلظت مختلف بور شامل: 25/0، 5/0 و 75/0 میلی‌گرم در لیتر -BO33 به همراه تیمار شاهد به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. جوانه‌زنی بذرها در ژرمیناتور انجام گرفت و دانه‌رست‌های گیاهی به محلول غـذایـی هوگـلنـد حاوی غلـظت‌های مختلف آلومینیوم و بور انتقال یافتند. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که سطوح مختلف آلومینیوم، موجب کاهش وزن خشک، سطح برگ و ارتفاع گیاه و همچنین میزان کلروفیل‌ و آلومینیوم در گیاه گشنیز شد. اما میزان پرولین و انباشت آلومینیوم در گیاهان تحت تیمار به طور معنی‌داری افزایش یافت. با افزایش غلظت بور، طول بخش هوایی و ریشه، وزن خشک گیاه و مقدار کلروفیل در اغلب سطوح غلظت آلومینیوم به طور معنی‌داری افزایش یافت، اما این روند در مورد پرولین معکوس بود. چنین استنباط می‌شود که با مصرف بور در محیط رشد حاوی آلومینیوم، رشد گیاه بهبود و احتمالا آثار منفی ناشی از سمیت آلومینیوم تا حدودی خنثی می‌شود.

کلمات کلیدی

, آلومینیوم, بور, سمیت, گشنیز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054215,
author = {گنجعلی, علی and صفاریزدی, آزاده and چنیانی, منیره and لاهوتی, مهرداد and زهرا رضایی},
title = {بررسی تأثیر عنصر بور در بهبود تحمل نسبت به فلز سنگین آلومینیوم در گیاه گشنیز (Coriandrum sativum L)},
journal = {زیست شناسی گیاهی ایران},
year = {2015},
volume = {7},
number = {23},
month = {June},
issn = {2008-8264},
pages = {63--74},
numpages = {11},
keywords = {آلومینیوم، بور، سمیت، گشنیز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر عنصر بور در بهبود تحمل نسبت به فلز سنگین آلومینیوم در گیاه گشنیز (Coriandrum sativum L)
%A گنجعلی, علی
%A صفاریزدی, آزاده
%A چنیانی, منیره
%A لاهوتی, مهرداد
%A زهرا رضایی
%J زیست شناسی گیاهی ایران
%@ 2008-8264
%D 2015

[Download]