سی امین کنفرانس بین المللی برق , 2015-11-02

عنوان : ( تعیین بهینه ضرایب تابع هدف چندگانه در استراتژی کنترل پیش مبدل ماتریسی مستقیم بر مبنای فرایند سلسله مراتبی... )

نویسندگان: هادی صفری فارمد , رضا قاضی , حامد حیدری دوست آباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله، به منظور بهبود عملکرد مبدل ماتریسی مستقیم استفاده از سیستم کنترل پیش بین براساس مدل فضای حالت را پیشنهاد می کند. در مدل فضای حالت توابع هدفی همچون کاهش اعوجاج جریان بار، کاهش ولتاژ مدمشترک، کاهش توان راکتیو جذب شده توسط مبدل و بهبود ضریب توان درنظر گرفته شده است. با توجه به تعدد توابع هدف، لازم است مصالحه ای میان این توابع ایجاد شود لذا نیاز به ساختاری جهت بهینه سازی این مصالحه ایجاد می شود. به منظور بهینه سازی ضرایب توابع هدف مذکور، استفاده از برنامه ریزی سلسله مراتبی پیشنهاد شده که علاوه بر سادگی محاسبات، باتوجه به اهمیت (AHP) هر تابع هدف، ضرایب مناسبی را برای هر تابع تعیین می کند. اساس برنامه ریزی سلسله مراتبی استفاده شده عبارات زبانی بوده و صحت عملکرد سیستم پیشنهادی توسط شبیه سازی اثبات شده است.

کلمات کلیدی

اعوجاج کلی جر ا ین؛ برنامه ر ز یی سلسله مراتب؛ سیستم کنترل پیش بین ؛ ضریب توان ؛ مبدل ماتر یسی مستق م ی؛ ولتاژ مدمشترک.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054216,
author = {صفری فارمد, هادی and قاضی, رضا and حیدری دوست آباد, حامد},
title = {تعیین بهینه ضرایب تابع هدف چندگانه در استراتژی کنترل پیش مبدل ماتریسی مستقیم بر مبنای فرایند سلسله مراتبی...},
booktitle = {سی امین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اعوجاج کلی جر ا ین؛ برنامه ر ز یی سلسله مراتب؛ سیستم کنترل پیش بین ؛ ضریب توان ؛ مبدل ماتر یسی مستق م ی؛ ولتاژ مدمشترک.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین بهینه ضرایب تابع هدف چندگانه در استراتژی کنترل پیش مبدل ماتریسی مستقیم بر مبنای فرایند سلسله مراتبی...
%A صفری فارمد, هادی
%A قاضی, رضا
%A حیدری دوست آباد, حامد
%J سی امین کنفرانس بین المللی برق
%D 2015

[Download]