همایش پژوهش های نوین در علوم دامی , 2015-05-27

عنوان : ( تاثیر تنش های مدیریتی، تغذیه ای و محیطی بر تولید شیر گاوهای هلشتاین )

نویسندگان: محسن دانش مسگران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در گاوهای شیرده تولید و ترشح شیر فرآیند ویژه ای است.که به لحاظ جنبه های مختلف زیست مولکولی نسبت به سایر مسیرهای سوخت وساز حیوان متمایز است.

کلمات کلیدی

, گاو شیرده, ترشح شیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054217,
author = {دانش مسگران, محسن},
title = {تاثیر تنش های مدیریتی، تغذیه ای و محیطی بر تولید شیر گاوهای هلشتاین},
booktitle = {همایش پژوهش های نوین در علوم دامی},
year = {2015},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {گاو شیرده، ترشح شیر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر تنش های مدیریتی، تغذیه ای و محیطی بر تولید شیر گاوهای هلشتاین
%A دانش مسگران, محسن
%J همایش پژوهش های نوین در علوم دامی
%D 2015

[Download]