سی امین کنفرانس بین المللی برق , 2015-11-02

عنوان : ( کنترل پیش بین توان مبدلهای منبع ولتاژی با تعداد سنسورهای کاهش یافته در کاربرد منابع انرژی تولید پراکنده )

نویسندگان: حسین غلامی خشت , رضا قاضی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منبع ولتاژی PWM چکیده — در سالهای اخیر توجه به مبدلهای به دلیل مزایا و کاربردهای فراوان آن بیش از پیش جلب شده است. روشهای کنترل مختلفی برای بهرهمندی از حداکثر مزایای این سیستمها ارائه شدهاند که در بین آن ها روشهای کنترل مستقیم توان مبتنی بر کنترل پیش بین مورد توجه زیادی قرار گرفتهاند. این روشها از ذات گسسته مبدلهای الکترونیک قدرت استفاده میکنند و از اینکه تعداد بردارهای ولتاژ تولیدی این مبدلها محدود است نهایت استفاده را می- کنند. از دیگر مزایای این روشها میتوان به دینامیک سریع و پیادهسازی دیجیتال آسان آن ها نام برد. در مقابل این روشها برای پیادهسازی نیاز به تعداد سنسورهای اندازهگیری بیشتری دارند که سبب افزایش هزینه و ابعاد مبدل و کاهش قابلیت اطمینان آن میشود. همچنین روشهای مبتنی بر کنترل پیش بین حساسیت بیشتری نسبت به تأخیر ناشی از پیاده سازی های دیجیتال دارند. تأخیر ناشی از پیادهسازیهای دیجیتال میتواند سبب تضعیف عملکرد آن ها و حتی ناپایداری سیستم شود. در این مقاله برای رفع این مشکلات، ترکیب کنترل پیش بین توان با یک مشاهدهگر لئون برگر پیشنهاد شده است. مشاهدهگر لئون برگر با تخمین ولتاژ شبکه امکان جایگزینی سنسورهای ولتاژ شبکه را با یک الگوریتم نرم افزاری فراهم میکند که سبب کاهش ابعاد و هزینهی مبدل و افزایش قابلیت اطمینان سیستم میشود. همچنین با پیش بینی توان و حالتها در نمونه بعدی به جبران تأخیر ناشی از پیادهسازیهای دیجیتال کمک می- کند.

کلمات کلیدی

کنترل مستقیم توان؛ کنترل پیش بین؛ منابع انرژی منبع ولتاژی؛ PWM تجدیدپذیر؛ منابع انرژی تولید پراکنده؛ مبدل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054218,
author = {غلامی خشت, حسین and قاضی, رضا},
title = {کنترل پیش بین توان مبدلهای منبع ولتاژی با تعداد سنسورهای کاهش یافته در کاربرد منابع انرژی تولید پراکنده},
booktitle = {سی امین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کنترل مستقیم توان؛ کنترل پیش بین؛ منابع انرژی منبع ولتاژی؛ PWM تجدیدپذیر؛ منابع انرژی تولید پراکنده؛ مبدل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کنترل پیش بین توان مبدلهای منبع ولتاژی با تعداد سنسورهای کاهش یافته در کاربرد منابع انرژی تولید پراکنده
%A غلامی خشت, حسین
%A قاضی, رضا
%J سی امین کنفرانس بین المللی برق
%D 2015

[Download]