ششمین همایش ملی مدیریت دانش , 2014-02-25

عنوان : ( مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی )

نویسندگان: حسین کریمی مونقی , مرضیه حسنیان , محمدرضا آهنچیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دانش عمل استدلال برای اعتقادات و باورها است که ممکن است مختصرا توسط فرد انجام گیرد .)1( دانستن فرایند ساخت بخشیدن به یک پدیده، آفرینشِ یک تصور یا ایجاد یک مفهوم درباره یک پدیده و یا شناخت نسبت به آن پدیده است ) 2(. دانش سازمانی از طریق الگوهای تعامل، تکنولوژی و تکنیکها شکل میگیرد و تنها جمع دانش افراد نیست، دانش فردی برای توسعه دانش پایه سازمانی لازم است ) 3(. مدیریت دانش در .) سازمانها، مبتنی بر این دیدگاه است که سازمانها به عنوان بدنه دانش هستند ) 4 .) راه حلهای مدیریت دانش این امکان را ایجاد میکند که دانش به تمام قسمتهای سازمان منتشر شود ) 5 استراتژی مدیریت دانش در دانشگاهها جهت ساخت دانش بر اساس یکسری از فعالیتهای باز بنا شده است و آن سیستم ارتباطات پژوهشگری است ) 6(. تحقیقات پژوهشی، مبنائی برای ساخت دانش و انتشار آن در موسسات آموزش عالی است ) 7(. هدف مدیریت دانش در دانشگاهها یادگیری مستمر از طریق فرایند تسهیم دانش و تجربه میان تمامی افراد درگیر در امر آموزش و پژوهش است ) 8(. مدیریت دانش در موسسات آموزشی دربردارنده فرایند کسب، ذخیره، تسهیم، انتقال، کاربرد، ابداع، ترکیب و انتشار دانش است ) 9(. موسسات آموزشی در نتیجهء ابداعاتی مانند رشدِ دانشِ دانشجو محور و یادگیری فعال، رشد یادگیری مرتبط با کار، حرکت از سیستمهای بستهء دانائی به سیستمهای باز و توسعهء وسیع تکنولوژی ارتباطات مبتنی بر کامپیوتر به سمت مدیریت دانش هدایت میشوند 11 (. استادان، کارکنان و ذینفعان نظام سلامت علاقمند به یافتن پاسخها، ( بازیافت دادهها و تبدیل آنها از دانش ضمنی به دانش کاربردی هستند ) 5(. دانش آکادمیک دربردارنده اجزاء دانش ضمنی و دانش صریح است که در محیطهای علمی جهان تصدیق شده است ) 11 (. امروزه روشهای نوینی در تدریس علوم پزشکی به کار می رود از جمله روش حل مسئله، بحث گروهی، بسته های فراشناختی و نقشه مفهومی توسعه یافته که سبب مشارکت بیشتر دانشجویان و دوام بیشتر یادگیری آنان می شود) 12 (.

کلمات کلیدی

, مدیریت دانش, علوم پزشکی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054231,
author = {حسین کریمی مونقی and مرضیه حسنیان and آهنچیان, محمدرضا},
title = {مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی},
booktitle = {ششمین همایش ملی مدیریت دانش},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مدیریت دانش، علوم پزشکی، دانشگاه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی
%A حسین کریمی مونقی
%A مرضیه حسنیان
%A آهنچیان, محمدرضا
%J ششمین همایش ملی مدیریت دانش
%D 2014

[Download]