کنفرانس بین المللی ابزار وتکنیکهای مدیریت , 2016-01-05

عنوان : ( بررسی نقش تعدیل گری دانش و شناخت بازارهای خارجی بر رابطه بین بسته بندی و استاندارد بین المللی محصولات شرکت های تولیدی مواد غذایی شهرک های صنعتی شهرستان مشهد بر عملکرد صادراتی )

نویسندگان: مجتبی پورسلیمی , آذر کفاش پور , ایمان قربانی جاغرق , ندا السادات صانعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آنچه در دهه های اخیر بیش از پیش نمود پیدا کرده است ،بین المللی شدن تجارت و روی آوردن شرکت ها به بازارجهانی است. بنابراین هدف از انجام این تحقیق ، بررسی نقش تعدیل گری دانش و شناخت بازارهای خارجی بر رابطه بین بسته بندی و استاندارد بین المللی محصولات شرکت های تولیدی مواد غذایی شهرک های صنعتی شهرستان مشهد بر عملکرد صادراتی می باشد . روش تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی می باشد. داده های بدست آمده در این پژوهش از طریق پرسشنامه و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از بین مدیران شرکت های تولیدی مواد غذایی شهرک های صنعتی شهرستان مشهد جمع آوری شده و با استفاده ازنرم افزار pls و 18SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . همچنین برای روایی پرسشنامه از روایی صوری و سازه و برای پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است و در نهایت ، یافته های حاصل از این پژوهش نشان داده است که بسته بندی و استاندارد بین المللی محصولات بر عملکرد صادراتی تاثیر مثبتی دارد . همچنین دانش و شناخت بازارهای خارجی بر رابطه بین بسته بندی محصولات بر عملکرد صادراتی تعدیل گری می کند ولی در رابطه بین استانداردهای بین المللی محصولات بر عملکرد صادراتی ، دانش و شناخت بازارهای خارجی نقش تعدیلگری ندارد .

کلمات کلیدی

, استانداردبین المللی محصولات , بسته بندی محصولات, عملکرد صادراتی , دانش و شناخت بازارهای خارجی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054262,
author = {پورسلیمی, مجتبی and کفاش پور, آذر and قربانی جاغرق, ایمان and ندا السادات صانعی},
title = {بررسی نقش تعدیل گری دانش و شناخت بازارهای خارجی بر رابطه بین بسته بندی و استاندارد بین المللی محصولات شرکت های تولیدی مواد غذایی شهرک های صنعتی شهرستان مشهد بر عملکرد صادراتی},
booktitle = {کنفرانس بین المللی ابزار وتکنیکهای مدیریت},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {استانداردبین المللی محصولات ، بسته بندی محصولات، عملکرد صادراتی ، دانش و شناخت بازارهای خارجی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش تعدیل گری دانش و شناخت بازارهای خارجی بر رابطه بین بسته بندی و استاندارد بین المللی محصولات شرکت های تولیدی مواد غذایی شهرک های صنعتی شهرستان مشهد بر عملکرد صادراتی
%A پورسلیمی, مجتبی
%A کفاش پور, آذر
%A قربانی جاغرق, ایمان
%A ندا السادات صانعی
%J کنفرانس بین المللی ابزار وتکنیکهای مدیریت
%D 2016

[Download]