کنفرانس بین المللی ابزار وتکنیکهای مدیریت , 2016-01-05

عنوان : ( بررسی تاثیر قیمت و کیفیت محصولات شرکت های تولیدی مواد غذایی شهرک های صنعتی شهرستان مشهد بر عملکرد صادراتی با توجه به نقش تعدیل گری دانش و شناخت بازارهای خارجی )

نویسندگان: مجتبی پورسلیمی , آذر کفاش پور , ایمان قربانی جاغرق ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه بسیاری از شرکتها قسمتی از سهم فروش و سود خود را از عملیات بازاریابی خود در کشورهای دیگر بدست می آورند.بنابراین هدف از انجام این تحقیق ، بررسی تاثیر قیمت و کیفیت محصولات شرکت های تولیدی مواد غذایی شهرک های صنعتی شهرستان مشهد بر عملکرد صادراتی با توجه به نقش تعدیل گری دانش و شناخت بازارهای خارجی می باشد . روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی است. جامعه آماری این تحقیق ، مدیران شرکت های تولیدی مواد غذایی شهرک های صنعتی شهرستان مشهد می باشد.داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای ، جمع آوری و با استفاده ازنرم افزار pls و 18SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . یافته های حاصل از این پژوهش نشان داده است که قیمت و کیفیت محصولات بر عملکرد صادراتی تاثیر مثبت و معناداری دارد . همچنین دانش و شناخت بازارهای خارجی در رابطه بین قیمت و کیفیت محصولات بر عملکرد صادراتی تعدیل گری می کند .

کلمات کلیدی

, قیمت محصولات, کیفیت محصولات , عملکرد صادراتی , دانش و شناخت بازارهای خارجی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054263,
author = {پورسلیمی, مجتبی and کفاش پور, آذر and قربانی جاغرق, ایمان},
title = {بررسی تاثیر قیمت و کیفیت محصولات شرکت های تولیدی مواد غذایی شهرک های صنعتی شهرستان مشهد بر عملکرد صادراتی با توجه به نقش تعدیل گری دانش و شناخت بازارهای خارجی},
booktitle = {کنفرانس بین المللی ابزار وتکنیکهای مدیریت},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {قیمت محصولات، کیفیت محصولات ، عملکرد صادراتی ، دانش و شناخت بازارهای خارجی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر قیمت و کیفیت محصولات شرکت های تولیدی مواد غذایی شهرک های صنعتی شهرستان مشهد بر عملکرد صادراتی با توجه به نقش تعدیل گری دانش و شناخت بازارهای خارجی
%A پورسلیمی, مجتبی
%A کفاش پور, آذر
%A قربانی جاغرق, ایمان
%J کنفرانس بین المللی ابزار وتکنیکهای مدیریت
%D 2016

[Download]