کنفرانس بین المللی ابزار وتکنیکهای مدیریت , 2016-01-05

عنوان : ( بررسی اثرساختار مالکیت برعملکرد شرکت ¬با توجه به نقش میانجی¬گری فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی (مطالعه موردی: مجموعه شرکت¬های معدنی خراسان رضوی) )

نویسندگان: مجتبی پورسلیمی , غلامرضا ملک زاده , مهرداد نیازمند , سیده صنم حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خصوصی سازی فرایندی است که در طی آن شرکت¬ها و تاسیسات دولتی به بخش خصوصی سپرده می¬شوند. در کشورهای در حال توسعه سیاست خصوصی سازی ابزاری برای رهایی دولت از مشکلات ناشی از عدم کارایی و زیان دهی شرکت های دولتی است. با توجه به اهمیت و تأثیرگذاری بالای فرهنگ و ساختار سازمانی بر روند خصوصی سازی در سازمان¬های دولتی و نیمه دولتی ، مسئله¬ی اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت¬ها با توجه به نقش میانجی¬گری فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی است. پژوهش حاضر دارای ماهیتی کاربردی بوده و در آن هفت فرضیه مطروحه از سوی نگارنده با روش روش پیمایشی- توصیفی بررسی شده است . داده¬های این پژوهش با نظرسنجی از میان 51 مجموعه شرکت¬های معدنی خراسان رضوی و از طریق پرسشنامه، جمع¬آوری گردیده است. روایی سازه از طریق تحلیل عاملیِ تأییدی مورد بررسی قرار گرفته است و ضریب آلفای کرونباخ بزرگتر از 7/0 برای همه متغیرها پایایی آن را مورد تأیید قرار داد. تحلیل آماری داده¬ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار «SmartPLS» صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده¬های جمع¬آوری شده نشان می¬دهد که فیما¬بین ساختار مالکیت با فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و عملکرد شرکت و همچنین بین فرهنگ سازمانی با عملکرد شرکت رابطه مثبت معنی¬داری وجود دارد و بطبع آن بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت بواسطه فرهنگ سازمان نیز این رابطه برقرار است. ولی رابطه مثبت و معنی داری بین ساختار سازمانی و عملکرد شرکت و همچنین بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت به واسطه¬گری ساختار سازمانی تایید نشد.

کلمات کلیدی

, خصوصی سازی, ساختار مالکیت, فرهنگ سازمانی, ساختار سازمانی, عملکرد شرکت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054266,
author = {پورسلیمی, مجتبی and ملک زاده, غلامرضا and نیازمند, مهرداد and حسینی, سیده صنم},
title = {بررسی اثرساختار مالکیت برعملکرد شرکت ¬با توجه به نقش میانجی¬گری فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی (مطالعه موردی: مجموعه شرکت¬های معدنی خراسان رضوی)},
booktitle = {کنفرانس بین المللی ابزار وتکنیکهای مدیریت},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {خصوصی سازی، ساختار مالکیت، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، عملکرد شرکت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرساختار مالکیت برعملکرد شرکت ¬با توجه به نقش میانجی¬گری فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی (مطالعه موردی: مجموعه شرکت¬های معدنی خراسان رضوی)
%A پورسلیمی, مجتبی
%A ملک زاده, غلامرضا
%A نیازمند, مهرداد
%A حسینی, سیده صنم
%J کنفرانس بین المللی ابزار وتکنیکهای مدیریت
%D 2016

[Download]