کواترنری ایران, دوره (1), شماره (3), سال (2016-3) , صفحات (181-189)

عنوان : ( بررسی تغییرات شوری رسوبات هولوسن خلیج فارس تا شرق تنگه هرمز با استفاده از گونه Braarudosphaera bigelowii )

نویسندگان: الهام مجتهدین , فاطمه هادوی , اکرم پوراسماعیل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نانوپلانکتون های آهکی یکی از مهمترین گونه های فیتوپلانکتونی جهت بازسازی محیط های دیرینه می باشند. گونه Braarudosphaera bigelowii در مجموعه های ساحلی و آب هایی با میزان شوری پایین و همراه با ورود مواد آواری زندگی می کند. بررسی های انجام گرفته بر روی نمونه های خلیج فارس، شرق تنگه هرمز و دریای عمان (سیریک) بر اساس پراکندگی این گونه، نشان دادند که فراوانی این گونه در مناطق مذکور نسبتاً کم بوده و حضور این گونه در بخش غربی خلیج فارس به دلیل ورود مواد آواری و آب های شیرین از رودخانه هایی است که در این بخش به خلیج فارس می ریزند، در قسمت های مرکزی به دلیل شوری و تبخیر بالا فراوانی آن خیلی کم و نزدیک به تنگه هرمز که شوری نسبتاً کمتر است دارای فراوانی کم و نهایتاً در شرق تنگه هرمز و دریای عمان (سیریک) که میزان شوری بالا می باشد، این گونه حضور ندارد.

کلمات کلیدی

, شوری, خلیج فارس, دریای عمان, Braarudosphaera bigelowii.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054268,
author = {مجتهدین, الهام and هادوی, فاطمه and پوراسماعیل, اکرم},
title = {بررسی تغییرات شوری رسوبات هولوسن خلیج فارس تا شرق تنگه هرمز با استفاده از گونه Braarudosphaera bigelowii},
journal = {کواترنری ایران},
year = {2016},
volume = {1},
number = {3},
month = {March},
issn = {2423-7108},
pages = {181--189},
numpages = {8},
keywords = {شوری، خلیج فارس، دریای عمان، Braarudosphaera bigelowii.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تغییرات شوری رسوبات هولوسن خلیج فارس تا شرق تنگه هرمز با استفاده از گونه Braarudosphaera bigelowii
%A مجتهدین, الهام
%A هادوی, فاطمه
%A پوراسماعیل, اکرم
%J کواترنری ایران
%@ 2423-7108
%D 2016

[Download]