کلیه التربیه للعلوم الانسانیه, دوره (1), شماره (1), سال (2015-12) , صفحات (1-30)

عنوان : ( وصف الحیاه الاجتماعیه فی معجم البلدان )

نویسندگان: بلاسم محسنی , عباس طالب زاده شوشتری , سلیم ضیول قاسم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

وصف الحیاه الاجتماعیه فی معجم البلدان

کلمات کلیدی

وصف الحیاه الاجتماعیه فی معجم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054269,
author = {محسنی, بلاسم and طالب زاده شوشتری, عباس and قاسم, سلیم ضیول},
title = {وصف الحیاه الاجتماعیه فی معجم البلدان},
journal = {کلیه التربیه للعلوم الانسانیه},
year = {2015},
volume = {1},
number = {1},
month = {December},
issn = {2073-6592},
pages = {1--30},
numpages = {29},
keywords = {وصف الحیاه الاجتماعیه فی معجم البلدان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T وصف الحیاه الاجتماعیه فی معجم البلدان
%A محسنی, بلاسم
%A طالب زاده شوشتری, عباس
%A قاسم, سلیم ضیول
%J کلیه التربیه للعلوم الانسانیه
%@ 2073-6592
%D 2015

[Download]