حفاظت گیاهان, دوره (28), شماره (4), سال (2015-3) , صفحات (539-546)

عنوان : ( بررسی میزان مقاومت ژنوتیپ های گوجه فرنگی زراعی (Solanum lycopersicum) و وحشی (.Solanum spp) نسبت به گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca) )

نویسندگان: منصوره کرمانی , سیدحسن مرعشی , حسین عسکری , امین میرشمسی کاخکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca) یک انگل کامل فاقد کلروفیل است که خسارات زیادی به تولید گوجه فرنگی در ایران وارد میکند. اصـلاح ژنتیکی برای مقاومت، اقتصادیترین و عملیترین روش برای کاهش خسارت ناشی از آلودگی با این انگل میباشد. در این مطالعه 20 واریتـه گوجـه فرنگـی زراعـی و چهار گونه گوجه فرنگی وحشی برای بررسی میزان مقاومت به گل جالیز مصری غربالگری شدند. میزان کاهش محصول و وزن خشک شاخساره و ریشه گوجه فرنگی، تعداد گل جالیزهای متصل شده، وزن خشک گل جالیز و شاخص تحمل، همگی در بین ژنوتیپ هـای گوجـه فرنگـی دارای تنـوع بودنـد. نتـایج نشـان داد کـه واریتـه LA2530 (جهش یافته Ora) که قبلاً به عنوان واریته مقاوم به گل جالیز مصری معرفی شده بود، نسبت به این انگل بسیار حساس است. بنـا بـر گـزارش، صـفت مقاومت در این ژنوتیپ توسط یک ژن غالب (Ora) کنترل میشود، و از آنجایی که شکسته شدن مقاومتهای تک ژنی محتملتر از مقاومتهای چنـد ژنـی اسـت، احتمال دارد که انگل بر مقاومت این ژنوتیپ فـائق آمـده باشـد. هـمچنـین دو گونـه وحشـی Solanum chilense TL00798 و S. pimpinellifolium L00134 برای تمام پارامترهای اندازهگیری شده، به ترتیب دارای بیشترین مقاومت به گل جالیز مصری بودند. ایـن مشـاهدات نشـان داد کـه گونـه هـای وحشـی خویشاوند گوجه فرنگی می توانند منابع ژنتیکی متنوع و امیدبخشی برای تولید گیاهان مقاوم به گل جالیز باشند

کلمات کلیدی

, گل جالیز مصری, ژنوتیپ های گوجه فرنگی, غربالگری, مقاومت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054272,
author = {کرمانی, منصوره and مرعشی, سیدحسن and حسین عسکری and میرشمسی کاخکی, امین},
title = {بررسی میزان مقاومت ژنوتیپ های گوجه فرنگی زراعی (Solanum lycopersicum) و وحشی (.Solanum spp) نسبت به گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca)},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2015},
volume = {28},
number = {4},
month = {March},
issn = {۲۰۰۸-۴۷۴۹},
pages = {539--546},
numpages = {7},
keywords = {گل جالیز مصری، ژنوتیپ های گوجه فرنگی، غربالگری، مقاومت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی میزان مقاومت ژنوتیپ های گوجه فرنگی زراعی (Solanum lycopersicum) و وحشی (.Solanum spp) نسبت به گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca)
%A کرمانی, منصوره
%A مرعشی, سیدحسن
%A حسین عسکری
%A میرشمسی کاخکی, امین
%J حفاظت گیاهان
%@ ۲۰۰۸-۴۷۴۹
%D 2015

[Download]