پژوهش در علوم ورزشی, دوره (4), شماره (7), سال (2010-12) , صفحات (47-54)

عنوان : ( تأثیر تمرینات قدرتی بر کنترل پوسچر پویا و ایستا در زنان سالمند )

نویسندگان: فهیمه نقی نژاد , حیدر صادقی , فاطمه علیرضائی نقندر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر دوازده هفته تمرین قدرتی و افزایش قدرت عضلانی بر کنترل پوسچر پویا و ایستا در زنان سالمند سالم انجام شد. 24 زن سالمند که سابقۀ فعالیت ورزشی منظم نداشتند، با میانگین سن2/4±33/62 سال, وزن 5/6±66/73 کیلوگرم، قد 3/6±83/156 سانتی متر، به صورت داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. کنترل پوسچر پویا در این افراد، قبل و بعد از دورۀ تمرین (12 هفته تمرین قدرتی) با استفاده از آزمون های پیشروی در اندام فوقانی در جهت خلفی قدامی و جانبی و در اندام تحتانی اندازه گیری شد. برای ارزیابی کنترل پوسچر ایستا از آزمون OLST استفاده شد. از آمار توصیفی و آزمون t همبسته برای مقایسۀ نتایج قبل و بعد از دورۀ تمرین در سطح معنی داری 05/0 استفاده شد. نتایج نشان می دهد در آزمون های FRLT ، LERT، FRT، FRRT که بیانگر اندازه تعادل پویا هستند، اختلاف معنی داری وجود دارد، اما در داده هایOLST که اندازۀ تعادل ایستا را نشان می دهد، تفاوت معنی داری مشاهده نمی شود. نتایج تحقیق نشان می دهد استفاده از فعالیت هایی که قدرت را در اندام تحتانی و عضلات تثبیت کنندۀ بدن افزایش می دهد، تضمین کنندۀ بهبود تعادل پویا و کنترل پوسچر در زنان سالمند سالم است.

کلمات کلیدی

, سالمند, تعادل, قدرت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054278,
author = {فهیمه نقی نژاد and حیدر صادقی and علیرضائی نقندر, فاطمه},
title = {تأثیر تمرینات قدرتی بر کنترل پوسچر پویا و ایستا در زنان سالمند},
journal = {پژوهش در علوم ورزشی},
year = {2010},
volume = {4},
number = {7},
month = {December},
issn = {1735-7314},
pages = {47--54},
numpages = {7},
keywords = {سالمند; تعادل; قدرت عضلانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر تمرینات قدرتی بر کنترل پوسچر پویا و ایستا در زنان سالمند
%A فهیمه نقی نژاد
%A حیدر صادقی
%A علیرضائی نقندر, فاطمه
%J پژوهش در علوم ورزشی
%@ 1735-7314
%D 2010

[Download]