اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران , 2015-10-22

عنوان : ( تشخیص سروتیپ k2 ببکتری کلبسیلا پنومونیه با استفاده از ژن orf10 موجود در مجموعه ژنهبی CPS )

نویسندگان: سپیده احمدی , حسین کمال الدیىی , فاطمه حدادی , میرزامحمدرضا شریف مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ؽبیغتزیی تیپ کپغَلی رذا ؽذُ اس ثیوبراى هجتلا ثِ ػفًَتْبی هزبری ادراری، ثبکتزیوی ٍ پٌَهًَی عزٍتیپ k2 ثبکتزی کلجغیلا پٌَهًَیِ هیثبؽذ. ایی عزٍتیپ ثبػج ایزبد ثیوبریّبیی اس رولِ آثغِّبی کجذی ٍ هغشی هیؽَد. کپغَل ًقؼ هْوی در ثیوبریشایی ثبکتزی دارد. اس رولِ صًْبی درگیز در تَلیذ کپغَل صى orf10 هیثبؽذ. ایی صى در هزوَػِ 1CPS ثبکتزی کلجغیلا پٌَهًَیِ قزار گزفتِ اعت. در ایی هطبلؼِ اس پزایوزّبی اختصبصی ثزای ؽٌبعبیی صى orf10 اعتفبدُ ؽذُ اعت. ّذف ایی هطبلؼِ تؾخیص عزٍتیپ K2 کلجغیلا پٌَهًَیِ ثز اعبط تَالی صى orf10 تَعط تکٌیک PCR هی ثبؽذ. ثزای ایی ػول اثتذا ثبکتزی کلجغیلا پٌَهًَیِ ثب 9997 ATCC تْیِ گزدیذ. صًَم ثبکتزی ثب رٍػ رَؽبًذى تخلیص ؽذ ٍ عپظ ثب اعتفبدُ اس رٍػ PCR ٍ پزایوز هٌبعت تکخیز DNA هَرد ًظز صَرت گزفت. ًتبیذ تکخیز قطؼِ bp 309 اس صى orf10 را ًؾبى داد. ثٌبثزایی پزایوزّبی ثکبر گزفتِ ؽذُ در ایی تحقیق اس دقت ٍ حغبعیت لاسم ثزخَردار ثَدُ ثِ طَریکِ اس ایی رٍػ هیتَاى رْت تؾخیص عزیغ عزٍتیپ K2 ثبکتزی کلجغیلا پٌَهًَیِ اعتفبدُ ًوَد.

کلمات کلیدی

, کلبسیلا پىًمًویٍ, سریتیپ k2, یاکىص زوجیرٌ ای پلی مراز, ژن orf10
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054281,
author = {سپیده احمدی and حسین کمال الدیىی and فاطمه حدادی and شریف مقدم, میرزامحمدرضا},
title = {تشخیص سروتیپ k2 ببکتری کلبسیلا پنومونیه با استفاده از ژن orf10 موجود در مجموعه ژنهبی CPS},
booktitle = {اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران},
year = {2015},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {کلبسیلا پىًمًویٍ، سریتیپ k2، یاکىص زوجیرٌ ای پلی مراز، ژن orf10},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تشخیص سروتیپ k2 ببکتری کلبسیلا پنومونیه با استفاده از ژن orf10 موجود در مجموعه ژنهبی CPS
%A سپیده احمدی
%A حسین کمال الدیىی
%A فاطمه حدادی
%A شریف مقدم, میرزامحمدرضا
%J اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
%D 2015

[Download]