پژوهش های ادب و زبان فرانسه, دوره (2), شماره (4), سال (2015-12) , صفحات (1-27)

عنوان : ( آینده‌پژوهی رشته «زبان فرانسه» با تکیه بر روش تحلیل لایه ای علت ها (بررسی موردی: دانشگاه فردوسی مشهد) )

نویسندگان: رضا پیش قدم , محمدرضا فارسیان , آیدا فیروزیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر در صدد آینده‌پژوهی رشتۀ «زبان فرانسه» بر اساس الگوی تحلیل لایه ای علت ها برآمده است. در این مقاله، وضعیت رشتۀ زبان فرانسه در دانشگاه فردوسی مشهد مورد سنجش قرار گرفت. به‌منظور دستیابی به این هدف و انجام این مطالعۀ کیفی، ابتدا با شش تن، شامل اساتید دانشگاه، دانش آموختگان و دانشجویان زبان فرانسه در دانشگاه فردوسی مشهد مصاحبه ای انجام گرفت. سپس با انتخاب نمونۀ آماری از دانشجویان این زبان، 54 نفر به پرسش های مطرح شده توسط محققین در ارتباط با شرایط کنونی این رشته پاسخ دادند و از این طریق، بررسی وضعیت فعلی این رشته میسر گردید. با استخراج آمار و جمع بندی نظریات دست اندرکاران این رشتۀ تحصیلی، تصویری واقعی، مبتنی بر شواهد و اسناد معتبر در اختیار مسئولان اجرایی این رشته قرار گرفت. نتایج حاصل از آن نشان می دهد اگرچه آموزش زبان فرانسه در ایران با مشکلاتی روبروست، ولی با به‌کارگیری درایت بیشتر توسط دست اندرکاران و متخصصان این رشتۀ تحصیلی، بسیاری از این موانع و مشکلات در کوتاه‌مدت برطرف خواهند شد و آیندۀ درخشان تری پیش روی علاقه‌مندان، دانشجویان، دانش آموختگان و در نهایت اساتید این رشتۀ تحصیلی در دانشگاه ها قرار خواهد گرفت.

کلمات کلیدی

, آینده‌پژوهی, الگوی تحلیل لایه ای علت ها, رشتۀ زبان فرانسه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054284,
author = {پیش قدم, رضا and فارسیان, محمدرضا and آیدا فیروزیان},
title = {آینده‌پژوهی رشته «زبان فرانسه» با تکیه بر روش تحلیل لایه ای علت ها (بررسی موردی: دانشگاه فردوسی مشهد)},
journal = {پژوهش های ادب و زبان فرانسه},
year = {2015},
volume = {2},
number = {4},
month = {December},
issn = {2322-1569},
pages = {1--27},
numpages = {26},
keywords = {آینده‌پژوهی، الگوی تحلیل لایه ای علت ها، رشتۀ زبان فرانسه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آینده‌پژوهی رشته «زبان فرانسه» با تکیه بر روش تحلیل لایه ای علت ها (بررسی موردی: دانشگاه فردوسی مشهد)
%A پیش قدم, رضا
%A فارسیان, محمدرضا
%A آیدا فیروزیان
%J پژوهش های ادب و زبان فرانسه
%@ 2322-1569
%D 2015

[Download]