پژوهشهای زراعی ایران, دوره (12), شماره (4), سال (2015-1) , صفحات (834-840)

عنوان : ( مطالعه جوانه زنی بذر ارقام خالص شده گوجه فرنگی (خرم و موبیل) تحت تنش شوری )

نویسندگان: محسن سبک خیزخیاط , سعید ملک زاده شفارودی , امین میرشمسی کاخکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تنش شوری در مرحله جوانه زنی یک آزمون قابل اطمینان در ارزیابی تحمل بسیاری ازگونه ها است. از این رو، این پـژوهش بـرای ارزیـابی میـزان تحمل به شوری دو رقم رایج گوجه فرنگی استان خراسان( خرم و موبیل) در مرحله جوانه زنی و رشد اولیـه گیاهچـه در 6 سـطح شـوری صـفر، 80 ،40،160 ،120 و 200 میلی مولار کلرید سدیم به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام شد. نتایج بدست آمده نشان داد دو رقم از نظر تحمل به شوری با هم اختلاف معنی داری داشتند، به طوریکه رقم خرم نسبت به رقم موبیل نسبت به شوری متحمل تر بود. رقم خرم تا غلظت 200 میلی مولار جوانه زنی داشت، درحالیکه جوانه زنی رقم موبیل در غلظت نمک بیش از 120 میلی مولار کاملاً متوقف شد. تنش شوری بر تمام صفات مورد بررسی در هر دو رقم اثر معنی داری داشت، به طوریکه با افزایش غلظت شوری متوسط زمان جوانه زنی افزایش، و سایر صفات مانند درصـد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی ، طول ریشه چه و ساقه چه بطور معنی داری کاهش نشان دادند.

کلمات کلیدی

, درصد جوانه زنی, سرعت جوانه زنی, کلرید سدیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054285,
author = {سبک خیزخیاط, محسن and ملک زاده شفارودی, سعید and میرشمسی کاخکی, امین},
title = {مطالعه جوانه زنی بذر ارقام خالص شده گوجه فرنگی (خرم و موبیل) تحت تنش شوری},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2015},
volume = {12},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-1472},
pages = {834--840},
numpages = {6},
keywords = {درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، کلرید سدیم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه جوانه زنی بذر ارقام خالص شده گوجه فرنگی (خرم و موبیل) تحت تنش شوری
%A سبک خیزخیاط, محسن
%A ملک زاده شفارودی, سعید
%A میرشمسی کاخکی, امین
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2015

[Download]