همایش بین المللی متدها و روش های نوین آموزشی عملی زبان و ادبیات روسی در کشورهای فارسی زبان , 2014-12-01

عنوان : ( РЕЧЕВОЙ АКТ «КОМПЛИМЕНТ» В РУССКОЙ И ПЕРСИДСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ )

نویسندگان: حسینعلی مصطفوی گرو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

Речевой акт – это осуществление с помощью высказывания коммуникативного намерения (интенции) говорящего относительно адресата. Комплимент является одной из разновидностей речевого акта. «Словарь русского языка» во втором томе под статьей комплимент дает такое толкование: «Лестное для кого-л. замечание, любезный отзыв». В персидской литературе с точки зрения генеалогической классификации языков термин «تعارف ، تعریف» (комплимент) - означает «встречаться» или «осуществлять знакомство».

کلمات کلیدی

, Речевой акт , Комплимент , персидская литература , русская литература
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054286,
author = {مصطفوی گرو, حسینعلی},
title = {РЕЧЕВОЙ АКТ «КОМПЛИМЕНТ» В РУССКОЙ И ПЕРСИДСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ},
booktitle = {همایش بین المللی متدها و روش های نوین آموزشی عملی زبان و ادبیات روسی در کشورهای فارسی زبان},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {Речевой акт - Комплимент - персидская литература - русская литература},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T РЕЧЕВОЙ АКТ «КОМПЛИМЕНТ» В РУССКОЙ И ПЕРСИДСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
%A مصطفوی گرو, حسینعلی
%J همایش بین المللی متدها و روش های نوین آموزشی عملی زبان و ادبیات روسی در کشورهای فارسی زبان
%D 2014

[Download]