طب توانبخشی, دوره (5), شماره (4), سال (2016-12) , صفحات (1-15)

عنوان : ( بررسی الگوی عملکرد عصبی عضلانی و زمانبندی عضلات زانو حین تکالیف مختلف فرود در زنان فعال )

نویسندگان: فاطمه علیرضائی نقندر , حیدر صادقی , اسماعیل ابراهیمی تکامجانی , رامین کردی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه و اهداف انواع مختلف پرش-فرود به عنوان مهارت های حرکتی پایه، نقش مهمی در موفقیت های ورزشی دارند. آسیب در اندام تحتانی ورزشکاران شرکت کننده در فعالیت های شامل فرود بسیار شایع است. در نتیجه تحقیقات زیادی بیومکانیک فرود را در تلاش برای فهم بهتر مکانیزم آسیب ها به عنوان پایه گسترش و پیشگیری و نیز تدوین استراتژی های تمرینی و توانبخشی بررسی کرده اند. هدف از انجام این مطالعه مقایسه الگوی عملکرد عضلات اندام تحتانی در زنان جوان حین فرود در حرکات مختلف پرش-فرود بود. مواد و روش ها 9 زن جوان فعال (سن 2.7 ±21.2 سال، وزن 13.1±76.4 کیلوگرم، قد 5.2±168.6 متر، سابقه فعالیت 3±7.8 سال و درصد چربی 4.1±25.2 درصد) داوطلبانه در این مطالعه شرکت کردند. با بهره گیری از الکترومایوگرافی سطحی، زمان شروع موج نسبت به لحظه برخورد و اوج RMS سیگنال الکترومیوگرافی 150 ثانیه قبل و پس از برخورد با زمین در عضلات لترال کوادریسپس، مدیال همسترینگ، لترال همسترینگ و لترال گستروکنمیوس در سه حرکت فرود-پرش، پرش معکوس و فرود جمع آوری و داده های مربوط به آمپلی تود سیگنال به اوج MVIC نرمالایز و به عنوان درصدی از آن گزارش شدند. یافته ها فعالیت عضله وستوس لترالیس پس از برخورد با زمین در هر سه حرکت پرش معکوس (01/0p=)، فرود-پرش (01/0p=) و فرود (04/0p=) در مقایسه با قبل از برخورد افزایش معنی داری نشان داد. همچنین فعالیت عضله لترال همسترینگ در فرود-پرش (03/0p=) پس از برخورد با زمین به طور معنی داری بیشتر از مقادیر قبل از برخورد بود. اما در حرکت فرود (35/0p=) فعالیت عضله لترال همسترینگ پس از برخورد با زمین به طور معنی داری کمتر از مقدار قبل از برخورد بود. نتایج مقایسه بین تکالیف نشان داد که در پرش معکوس فعالیت عضله لترال همسترینگ پس از برخورد با زمین به طور معنی داری بیشتر از دو تکلیف فرود-پرش و فرود است(03/0p=). همچنین فعالیت عضله لترال گستروکنمیوس پس از برخورد با زمین در حرکت پرش-فرود به طور معنی داری بیشتر از تکلیف فرود بود (04/0p=). نتیجه گیری با توجه به نتایج این مطالعه، فعالیت عصبی عضلانی در انواع مختلف پرش و فرود متفاوت است. تفاوت های موجود در هر تکلیف قادر است الگوی فعالیت عضلات اندام تحتانی را به ویژه پس از فرود تغییر دهد. از این رو استفاده از حرکاتی که در فعالیت های ورزشی رایج تر است همانند فرود-پرش و یا پرش معکوس به جای حرکات ایزوله فرود در مطالعه بیومکانیک فرود حائز اهمیت است.

کلمات کلیدی

, بیومکانیک پرش- فرود, پاسخ های عصبی عضلانی, زنان جوان فعال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054293,
author = {علیرضائی نقندر, فاطمه and حیدر صادقی and اسماعیل ابراهیمی تکامجانی and رامین کردی},
title = {بررسی الگوی عملکرد عصبی عضلانی و زمانبندی عضلات زانو حین تکالیف مختلف فرود در زنان فعال},
journal = {طب توانبخشی},
year = {2016},
volume = {5},
number = {4},
month = {December},
issn = {2251-8401},
pages = {1--15},
numpages = {14},
keywords = {بیومکانیک پرش- فرود، پاسخ های عصبی عضلانی، زنان جوان فعال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی الگوی عملکرد عصبی عضلانی و زمانبندی عضلات زانو حین تکالیف مختلف فرود در زنان فعال
%A علیرضائی نقندر, فاطمه
%A حیدر صادقی
%A اسماعیل ابراهیمی تکامجانی
%A رامین کردی
%J طب توانبخشی
%@ 2251-8401
%D 2016

[Download]