اولین همایش ملی مسائل اجتماعی شهر مشهد , 2015-11-16

عنوان : ( آسیب‌های اجتماعی مددجویان بهزیستی شهرستان مشهد )

نویسندگان: حسین اکبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مشخصه های مربوط به آسیب های اجتماعی الگودار بودن آن در بین گروههای اجتماعی مختلف است. هدف از مطالعه حاضر شناسایی میزان و الگوهای آسیب های اجتماعی در میان خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی شهر مشهد بوده است. برای این منظور 375 نفر از مددجویان بهزیستی شهرستان مشهد در گروه امور پیشگیری، توانبخشی و امور اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. برای سنجش آسیب های اجتماعی، 13 آسیب عمده در خانواده های مددجویان مورد سوال قرار گرفت. نتایج نشان داد مصرف سیگار و طلاق مهمترین آسیب های درگیر در خانواده های مددجویان مورد بررسی می باشد. همچنین مددجویان امور پیشگیری یعنی معتادین بالاترین درگیری را با آسیب های اجتماعی دارند و بسیاری از خانواد های این با پدیده مسائل و آسیب های اجتماعی چندگانه مواجه هستند. بررسی رابطه متغیرهای مستقل با درگیری با آسیب های اجتماعی اجتماعی نشان داد که قویترین متغیر تبیین گر در مطالعه حاضر سکونت در محلات جرم خیز می باشد.

کلمات کلیدی

, آسیب های اجتماعی, مددجو, بهزیستی, الگوها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054295,
author = {اکبری, حسین},
title = {آسیب‌های اجتماعی مددجویان بهزیستی شهرستان مشهد},
booktitle = {اولین همایش ملی مسائل اجتماعی شهر مشهد},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آسیب های اجتماعی، مددجو، بهزیستی، الگوها},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آسیب‌های اجتماعی مددجویان بهزیستی شهرستان مشهد
%A اکبری, حسین
%J اولین همایش ملی مسائل اجتماعی شهر مشهد
%D 2015

[Download]