همایش مخاطب شناسی شاهنامه و شعر حماسی , 2015-05-13

عنوان : ( بررسی زنان مشورت دهنده و جنگاور در شاهنامه )

نویسندگان: عطیه غریب ملک حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با استناد به تنوع نگرش ها در ساحت درون ساخت ادبیات به خصوص تحلیل و بازگفت قاموس هر اثر باید بیان داشت در ادبیات کلاسیک به خصوص شعرفردوسی زن دقیقاً با توجه به اصول داستان نویسی و طراحی ذهنی این شاعر گرانسنگ مطرح و ایفای نقش میکند اگرچه واژه زن در آثار سعدی و حافظ ، فروسی عطار و سنایی اشتراک لفظ دارد ولی نوعی تلقی و حضور و بازتاب جلوه های آن بسیار متفاوت است و گاه چنین تفسیر می شود که در جهان عرفانی و حوزه نگرش عارفان اصلا وجود فیزیکی زن واقعیت ندارد بلکه بیشتر ساخته ذهن و زمان شاعر است تا از او به عنوان نماد جمال و جلوه جمالی از حضرت حق سبحانه و تعالی را در قالب کلمه و کلام بریزد اما در میان ادبیات منظوم کهن ایران زمین شاهنامه را شاید به توان تنا اثری دانست که زن نقش اساسی در آن ایفا می کند و پرسش این می باشد که در باب دو امر بسیار مهم مطرح شده در شاهنامه مورد مشورت قرار گرفته اند و حضور در عرصه جنگاوری زنان از چه جایگاهی برخوردار می باشد؟ از این رو پژوهش حاضر بر آن است با روش توصیفص - تحلیلی و تکیه بر متن شاهنامه به برسی موارد مورد مشورت قرار گرفته از جمله ارنواز، سودابه، جریره، و سیندخت و نیز زنان جنگاور همچون گرد آفرید ، گردیه ، بانوگشسب بپردازد و روند آن را مورد مداقه قرار دهد

کلمات کلیدی

, شاهنامه , زنان , ارنواز , سودابه , جریره, سیندخت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054319,
author = {غریب ملک حسینی, عطیه},
title = {بررسی زنان مشورت دهنده و جنگاور در شاهنامه},
booktitle = {همایش مخاطب شناسی شاهنامه و شعر حماسی},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {شاهنامه ، زنان ، ارنواز ، سودابه ، جریره، سیندخت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی زنان مشورت دهنده و جنگاور در شاهنامه
%A غریب ملک حسینی, عطیه
%J همایش مخاطب شناسی شاهنامه و شعر حماسی
%D 2015

[Download]