تاریخ اسلام و ایران, دوره (119), شماره (29), سال (2016-6) , صفحات (217-240)

عنوان : ( پیمان راهبردی معاویه و عمرو بن عاص )

نویسندگان: علی ناظمیان فرد , یاسمین حاتم بدید الابراهیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

صدور حکم عزل معاویه از استانداری شام، یکی از عمده ترین اقدامات امام علی در عرصه اصلاحات سیاسی بود که پیامدهای ناخواسته ای را به همراه آورد. معاویه که شام را اقطاع و تیول خود می دانست نه تنها به رأی امام تمکین نکرد،که از بیعت با آن حضرت نیز امتناع ورزید. تمرد او در برابر خلیفه مسلمین، روابط میان شام و عراق را تیره کرد. در چنین شرایطی، معاویه با اتخاذ کدام راهبرد توانست در برابر امام مقاومت کند و ورق را به سود خود برگرداند ؟ یافته های این پژوهش – که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است – نشان می دهد که او به توصیه مشاورین خود، عمرو بن عاص را که یکی از داهیان عرب بود به خدمت گرفت تا از کاردانی و موقع شناسی او به سود خود بهره برداری کند. پیمان راهبردی که میان آنها در بیت المقدس منعقد شد حاکی از یک معامله سیاسی بود که طی آن عمرو بن عاص با دریافت وعده استانداری مصر متعهد شد تا معاویه را در رسیدن به اهداف مورد نظر، در رویارویی با امام علی، یاری رساند. عملیاتی شدن این پیمان، نشان داد که برای نخستین بار در تاریخ اسلام،خدعه و نیرنگ به مثابه ابزاری برای رسیدن به قدرت و حکومت مورد بهره برداری قرار گرفت و بعدها توالی فاسدی را به همراه آورد و خلافت اسلامی را تا مرتبه سلطنت فرو کاست و منش و روش اکاسره و قیاصره را در قالبی نوین بازتولید کرد.

کلمات کلیدی

, امام علی, معاویه عمرو بن عاص, پیمان راهبردی, قتل عثمان, حکمیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054323,
author = {ناظمیان فرد, علی and الابراهیمی, یاسمین حاتم بدید},
title = {پیمان راهبردی معاویه و عمرو بن عاص},
journal = {تاریخ اسلام و ایران},
year = {2016},
volume = {119},
number = {29},
month = {June},
issn = {2008-885X},
pages = {217--240},
numpages = {23},
keywords = {امام علی، معاویه عمرو بن عاص،پیمان راهبردی، قتل عثمان، حکمیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیمان راهبردی معاویه و عمرو بن عاص
%A ناظمیان فرد, علی
%A الابراهیمی, یاسمین حاتم بدید
%J تاریخ اسلام و ایران
%@ 2008-885X
%D 2016

[Download]