سومین کنگره بین المللی زیست شناسی و اکولوژی , 2015-08-29

عنوان : ( اثر پلی ال آرژینین در میزان آپوپتوز ایجاد شده توسط داروی داکسوروبیسین در - - سلولهای سرطان پروستات انسان )

نویسندگان: بهاره موافق , راضیه جلال ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعهی آپوپتوز نقش مهمی در تحقیقات زیستی دارد چرا که نقص آن یکی از دلایل بیماریهایی مانند سرطان میباشد. آپوپتوز با ویژگیهای ریختشناسی و سازوکارهای بیوشیمیایی وابسته به انرژی همراه است. توانایی کنترل حیات یا مرگ سلول به عنوان یک ویژگی برای پتانسیل درمانی شناخته میشود. بنابراین تمرکز بسیاری از تحقیقات بر روی چرخه سلولی و پیامهایی است که چرخه سلولی و آپوپتوز را کنترل میکنند.داکسوروبیسین یک داروی شیمیدرمانی آنتراسیکلین است که در درمان بسیاری از سرطانها بهکار میرود. این دارو باعث اختلال در فرآیند همانندسازی شده و در نتیجه مرگ سلول را در پی دارد. در این پژوهش اثر پلی ال آرژینین بهعنوان ناقل - - دارو، در میزان آپوپتوز القاء شده توسط داکسوروبیسین در سلولهای سرطان پروستات انسان DU045 بررسی شد. بدین منظور سلولهای DU045 در مجاورت توأم داکسوروبیسین و پلی ال آرژینین و یا داکسوروبیسین به تنهایی )کنترل( قرار گرفتند و میزان آپوپتوز ایجاد - - شده در سلولها با استفاده از آنکسین V وفلوسایتومتریاندازهگیری شد. نتایج نشان داد که تیمار سلولها با توأم داکسوروبیسین و پلی ال- - آرژینین باعث افزایش آپوپتوز نسبت به سلولهای کنترل میگردد. یافتههای حاصل از این تحقیق نشان میدهد که استفاده از پلی - آرژینین به همراه داکسوروبیسین باعث افزایش آپوپتوز القاء شده توسط داکسوروبیسین در سلولهای DU045 میشود.

کلمات کلیدی

, آپوپتوز, پپتیدهای نفوذکنندهی سلولی, پلی ال آرژینین, فلوسایتومتری, - - DU 045
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054326,
author = {موافق, بهاره and جلال, راضیه},
title = {اثر پلی ال آرژینین در میزان آپوپتوز ایجاد شده توسط داروی داکسوروبیسین در - - سلولهای سرطان پروستات انسان},
booktitle = {سومین کنگره بین المللی زیست شناسی و اکولوژی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آپوپتوز،پپتیدهای نفوذکنندهی سلولی، پلی ال آرژینین، فلوسایتومتری، - - DU 045},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر پلی ال آرژینین در میزان آپوپتوز ایجاد شده توسط داروی داکسوروبیسین در - - سلولهای سرطان پروستات انسان
%A موافق, بهاره
%A جلال, راضیه
%J سومین کنگره بین المللی زیست شناسی و اکولوژی
%D 2015

[Download]