هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران , 2008-02-20

عنوان : ( بهبود عملکرد ورودی فراصوتی با اعمال چشمه­ ی حرارتی خارج از جسم )

نویسندگان: محمد رضا سلطانی , محمد فراهانی , جواد سپاهی یونسی , افشین مسعود ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ورودی های هوای مافوق صوت با تراکم بیرونی و هندسه ثابت برای عملکرد مادون بحرانی که موج ضربه ای عمودی به طرف بالادست دهانهی ورودی حرکت می کند طراحی م یشوند. سرریز جریان در این شرایط ، باعث کاهش دبی جرمی گذرا از ورودی و افزایش پسای اضافی آن شده که نتیجتا کارآیی ورودی را کاهش می دهد. در این پژوهش برای از بین بردن اثرات منفی عملکرد در حالت مادون بحرانی، از یک چشمهی حرارتی خارج از جسم استفاده شده است. اثر اعمال این چشمه بر کارایی ورودی هوای مافوق صوت با حل عددی میدان جریان در حالت تقارن محوری بررسی شده است. اثر مکان، اندازه و مقدار شار چشمه حرارتی بر پارامترهای عملکردی بررسی شده است و محل بهینه چشمه نیز بدست آمده است. نتایج نشان می دهد که این چشمه با انحراف خطوط جریان، کارایی ورودی را تغییر داده و تاثیر قابل ملاحظه ای بر پارامترهای عملکردی ورودی می گذارد به گونهای که چشمه مستقر در محل بهینه باعث کاهش چشمگیر ضریب پسا و تا حدی افزایش دبی جرمی و بازده ورودی م یشود.

کلمات کلیدی

, ورودی مافوق صوت, چشمه ی حرارتی, موج ضربه ای مایل, ضریب پسا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054328,
author = {محمد رضا سلطانی and محمد فراهانی and سپاهی یونسی, جواد and افشین مسعود},
title = {بهبود عملکرد ورودی فراصوتی با اعمال چشمه­ ی حرارتی خارج از جسم},
booktitle = {هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {ورودی مافوق صوت-چشمه ی حرارتی-موج ضربه ای مایل- ضریب پسا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهبود عملکرد ورودی فراصوتی با اعمال چشمه­ ی حرارتی خارج از جسم
%A محمد رضا سلطانی
%A محمد فراهانی
%A سپاهی یونسی, جواد
%A افشین مسعود
%J هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
%D 2008

[Download]