دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ­ها , 2009-04-21

عنوان : ( مقایسه­ ی روش­های مختلف محاسبه­ ی شار با استفاده از حل معادلات اویلر در دو مسئله­ ی نمونه )

نویسندگان: محمدرضا سلطانی , جواد سپاهی یونسی , محمد فراهانی , مهدی ثنایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مهمترین مباحث در دینامیک سیالات محاسباتی، محاسبه ی شار (Flux) در جریانهای تراکم پذیر است. روش محاسبه ی شار از آنجا که دقت و پایداری حل را تحت تاثیر قرار میدهد همواره مورد توجه محققین بوده است. در مقاله ی حاضر روشهای محاسبه ی شار در جریان تراکم پذیر در اعداد ماخ مختلف با حل معادلات اویلر در حالت دوبعدی پایا بررسی شده است. روشهای مورد بررسی قرار گرفته روش رو(Roe) ، روش ونلیر(Van Leer) ، روش AUSM+ و روش AUSMPW هستند این روشها روی دو مسئله ی نمونه یکی ایرفویل متقارن ناکا 0012 و دیگری ورودی فراصوتی تقارن محوری از نوع تراکم بیرونی بررسی شده اند. در مسئله ی نمونه ی اول عدد ماخ جریان بالادست از 0/65 تا 1/2 تغییر کرده است تا کارایی روشها در جریان تراکمپذیر در سه رژیم فروصوتی، گذرصوتی و فراصوتی بررسی شود. برای بررسی اثر شبکه، دو شبکه ی درشت و ریز(100 در 50 و 320 در (64 در این مسئله استفاده شده است. شبکه ی تولیدی برای اعمال روشها باسازمان بوده است که با استفاده از روشهای جبری و حل معادلات دیفرانسیل جزئی تولید شده است. ملاکهای مقایسه ی عملکرد روشها دقت، پایداری، سرعت همگرایی و قدرت آنها در مدل کردن صحیح و بدون نوسان امواج ضربه ای بوده است. در بررسی دقت روشها، از مقادیر دقیق ضرایب برا و پسا برای مسئله ی ایرفویل استفاده شده است. روشهای مختلف در ملاکهای ذکرشده کارایی متفاوتی داشته اند، به عناون مثال روش ون لیر در جریان فراصوتی ناپایدار بوده است و در محاسبه ی ضریب پسا خطای زیادی دارد ولی درعوض سریعترین روش بوده و در جریان گذرصوتی تقریبا مقدار دقیق ضریب برا را به دست آورده است. روش AUSM+ هر دو ضریب برا و پسا را با دقت خوبی محاسبه میکند و روشهای رو و AUSMPWامواج ضربهای را بدون نوسان به دست میدهند.

کلمات کلیدی

, روش رو, روش ون لیر, روش+AUSM , روش AUSMPW, معادلات اویلر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054329,
author = {محمدرضا سلطانی and سپاهی یونسی, جواد and محمد فراهانی and مهدی ثنایی},
title = {مقایسه­ ی روش­های مختلف محاسبه­ ی شار با استفاده از حل معادلات اویلر در دو مسئله­ ی نمونه},
booktitle = {دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ­ها},
year = {2009},
location = {ايران},
keywords = {روش رو، روش ون لیر، روش+AUSM ، روش AUSMPW، معادلات اویلر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه­ ی روش­های مختلف محاسبه­ ی شار با استفاده از حل معادلات اویلر در دو مسئله­ ی نمونه
%A محمدرضا سلطانی
%A سپاهی یونسی, جواد
%A محمد فراهانی
%A مهدی ثنایی
%J دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ­ها
%D 2009

[Download]