تاریخ و فرهنگ, دوره (46), شماره (92), سال (2014-9) , صفحات (9-25)

عنوان : ( داستان یک داستان: بررسی شکل گیری و تحول افسانه ارینب )

نویسندگان: عبدالرحیم قنوات ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

داستان مشهور ارینب را اگرچه اصلی درست نیست، اما نویسندگان و بخصوص ادیبان دوره های مختلف در آثار خود روایت کرده اند. در این مقاله روایت این داستان، دوره به دوره دنبال و آشکار شده که افسانه ارینب همانند دیگر افسانه ها از این سده تا آن سده و از این کتاب تا آن کتاب تغییر کرده و شاخ و برگ هایی تازه یافته است. آنچه عرضه خواهد شد، تحول داستان ارینب است؛ از روایت چند صفحه ای الامامه و السیاسه تا تبدیل آن به دفترهای مستقل داستان و دیوان های مفصل شعر و نقش مهم و برجسته ادیبان و شاعران در این زمینه.

کلمات کلیدی

افسانه ارینب; الامامه و السیاسه; ابن حجّه حموی; روضة الشهدا; تسبیح کربلا; زین العابدین رهنما; کرشمه خسروانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054355,
author = {قنوات, عبدالرحیم},
title = {داستان یک داستان: بررسی شکل گیری و تحول افسانه ارینب},
journal = {تاریخ و فرهنگ},
year = {2014},
volume = {46},
number = {92},
month = {September},
issn = {۲۲۲۸-۷۰۶X},
pages = {9--25},
numpages = {16},
keywords = {افسانه ارینب; الامامه و السیاسه; ابن حجّه حموی; روضة الشهدا; تسبیح کربلا; زین العابدین رهنما; کرشمه خسروانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T داستان یک داستان: بررسی شکل گیری و تحول افسانه ارینب
%A قنوات, عبدالرحیم
%J تاریخ و فرهنگ
%@ ۲۲۲۸-۷۰۶X
%D 2014

[Download]