سومین کنفرانس ماهی شناسی ایران , 2015-05-06

عنوان : ( ارائه جعبه ابزار جامع کاربردی ریخت سنجی هندسی با نرم افزار MATLAB )

نویسندگان: مسعود گوهری منش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ریخت سنجی هندسی، یکی از ارکان مهم و کاربردی در جانورشناسی و یک ابزار تحلیلی بسیار مفید برای آنالیز فرم و شکل در تحقیقات بیوسیستماتیک میباشد. در اغلب نرم افزارهای قبلی ریخت سنجی هندسی هیچ گونه دخل و تصرفی در حریم نرم افزار وجود نداشته و امکان اضافه روش و یا نتیجه جدیدی وجود نداشته است. لذا نمیتوان ذهن خلاق بسیاری از زیست شناسان را در آن محدود نمود. به همین منظور، یک جعبه ابزار جدید و کامل ریخت سنجی هندسی درفضای نرم افزار پر قدرت متلب ارائه شده است. از جمعیت های متفاوت از ماهیان به عنوان الگو جهت پردازش و تحلیل استفاده شد. در این جعبه ابزار تحقیقاتی، تمامی اصول ریخت سنجی هندسی لحاظ شده است. دیجیتایزری که در متنبرنامه گنجانده شده است میتواند تمامی نقاط تصویر را نشانهگذاری نماید. داده های حاصل پس از آنالیز پروکراست، با روشهای آماری چند متغیره تحلیل مولفه های اصلی، تابع متمایز کننده وآنالیز خوشه ای مورد تحلیل قرار گرفتند. مقایسه نتایج حاصل از این جعبه ابزار و سایر نرم افزارها، دقت، کارایی، بالا بودن بار آموزشی و انعطاف پذیری این نرم افزار را مشخص می کند

کلمات کلیدی

, ریخت سنجی هندسی, جعبه ابزار کاربردی, متلب, تحلیل آماری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054360,
author = {مسعود گوهری منش},
title = {ارائه جعبه ابزار جامع کاربردی ریخت سنجی هندسی با نرم افزار MATLAB},
booktitle = {سومین کنفرانس ماهی شناسی ایران},
year = {2015},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {ریخت سنجی هندسی، جعبه ابزار کاربردی، متلب، تحلیل آماری.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه جعبه ابزار جامع کاربردی ریخت سنجی هندسی با نرم افزار MATLAB
%A مسعود گوهری منش
%J سومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
%D 2015

[Download]