کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوریهای محیط زیست , 2015-05-05

عنوان : ( مدلسازی عددی نشت از کانالهای انتقال پساب با در نظر گرفتن شرایط اشباع- غیراشباع خاک )

نویسندگان: سعید کریمی , سعید ابریشمی , سجاد کریمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نشت از کانال¬های فاضلاب و پساب به معنای آلودگی محیط زیست بوده، پدیده¬ای نامطلوب تلقی می¬شود. طرح مناسب پوشش کانال می¬تواند منجر به جلوگیری از این پدیده گردد. بدین منظور لازم است تحلیل نشت از¬این کانال¬ها صورت گیرد و بر اساس نتایج این تحلیل، طرح مناسب کانال بدست آید. با توجه به اینکه توده خاک اطراف کانال غیراشباع است، امکان تحلیل آن با روش¬های متعارف وجود ندارد و¬استفاده از¬روش¬هایی نظیر¬ روابط نیمه تجربی برای تخمین نشت نیز نتایج تقریبی بدست می¬دهد. اگرچه در صورت بالا بردن دقت عمل در انجام آزمایشات صحرایی، این آزمایشات پاسخ های قابل قبول و دقیقی از تخمین میزان نشت در بازه های زمانی مختلف را به ماخواهند داد، اما بایستی به این نکته توجه داشت که روش های فوق زمان بر¬¬و¬¬هزینه بر¬ می باشند. حال آن که با بهره گیری از روش های عددی می توان حجم بالایی از داده ها را در مدت زمان کوتاه با حداقل هزینه پردازش نمود. لذا درمطالعه حاضر، به تحلیل عددی پدیده نشت با در نظر گرفتن شرایط اشباع- غیر اشباع ¬وبررسی توانایی مدل نرم افزاری seep/w در تخمین میزان نشت پساب از کانال با پوشش بتنی پرداخته شده است. مقایسه نتایج بدست آمده نشان می¬دهد که پوشش کانال تنها عامل موثر بر نشت کانال نمی باشد بلکه جنس و میزان نفوذپذیری توده خاک زیر بستر کانال نیزمی تواند نشت را تحت تاثیر قرار دهد.

کلمات کلیدی

, نشت, توده خاک همگن, کانال بتنی, مدل عددی, تحلیل غیراشباع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054366,
author = {سعید کریمی and ابریشمی, سعید and سجاد کریمی},
title = {مدلسازی عددی نشت از کانالهای انتقال پساب با در نظر گرفتن شرایط اشباع- غیراشباع خاک},
booktitle = {کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوریهای محیط زیست},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نشت، توده خاک همگن، کانال بتنی، مدل عددی، تحلیل غیراشباع},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی عددی نشت از کانالهای انتقال پساب با در نظر گرفتن شرایط اشباع- غیراشباع خاک
%A سعید کریمی
%A ابریشمی, سعید
%A سجاد کریمی
%J کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوریهای محیط زیست
%D 2015

[Download]