همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه , 2015-03-11

عنوان : ( مقایسه تحلیل تراوش اشباع- غیراشباع با روابط تجربی موجود در تخمین میزان نشت از کانالهای آبیاری )

نویسندگان: سعید کریمی , سعید ابریشمی , سجاد کریمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نشت از کانالهای آبیاری به معنای اتلاف و هدر رفت آب بوده، پدیدهای نامطلوب تلقی میشود که باید با طرحی مناسب تا حد ممکن کاهش یابد. اما طرح مناسب نیازمند تحلیل دقیق است. با توجه به اینکه خاک اطراف کانال غالباً غیراشباع است که به تدریج در اثر نشت اشباع میگردد، باید تخمین نشت از کانال بر اساس تحلیل تراوش گذرا در حالت اشباع- غیراشباع باشد ولی انجام چنین تحلیلی نیاز به اطلاع از مشخصات نفوذپذیری خاک در حالت غیراشباع دارد و اخیراً با توسعه نرمافزارهای ژئوتکنیکی امکانپذیر شده است. لذا در این مقاله ابتدا یک مدل فیزیکی با اطلاعات کامل از متون فنی انتخاب شده، سپس مدل عددی جهت تحلیل حالت گذرا به روش اجزاء محدود و با در نظر گرفتن شرایط اشباع- ساخته شده و از نتایج آن، صحت و دقت این تحلیل اثبات گردیده است. سپس از روابط SEEP غیراشباع در نرمافزار تجربی متعارف موجود جهت تخمین نشت از همین کانال استفاده شده و از مقایسه نتایج روشهای مختلف، دقت پائین و تقریب بالای روشهای تجربی اثبات شده است.

کلمات کلیدی

, نشت, کانال آبیاری, مدلسازی عددی, خاک غیراشباع, تراوش گذرا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054370,
author = {سعید کریمی and ابریشمی, سعید and سجاد کریمی},
title = {مقایسه تحلیل تراوش اشباع- غیراشباع با روابط تجربی موجود در تخمین میزان نشت از کانالهای آبیاری},
booktitle = {همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه},
year = {2015},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {نشت، کانال آبیاری، مدلسازی عددی، خاک غیراشباع، تراوش گذرا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه تحلیل تراوش اشباع- غیراشباع با روابط تجربی موجود در تخمین میزان نشت از کانالهای آبیاری
%A سعید کریمی
%A ابریشمی, سعید
%A سجاد کریمی
%J همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
%D 2015

[Download]