تاریخ روابط خارجی, دوره (14), شماره (55), سال (2013-9) , صفحات (73-98)

عنوان : ( پیوند ادب و سیاست: بازتاب جنگ جهانی اول در اشعار ادیب پیشاوری )

نویسندگان: جلیل قصابی گزکوه , هادی وکیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

1914 م.) گرچه در اروپا آغاز شد، اما دامنۀ آن به تدریج به - 1332 ق./ 1918 - جنگ جهانی اول ( 1336 دیگر نقاط جهان از جمله ایران رسید. با اینکه دولت ایران اعلام بیطرفی کرد، اما دولتهای درگیر موضع ایران را نادیده گرفتند. گروههای فکری، فرهنگی و سیاسی ایران، جنگ را با واکنشهای متفاوتی تلقی کردند؛ در این میان، جنگ جهانی بازتاب در خور توجهی در ادبیات ایران به ویژه شعر یافت و اکثر شاعران ایرانی به عنوان بخشی از بدنه فکری و فرهنگی جامعه، شرایط اجتماعی ایران را که حمایت از دولت آلمان و انزجار و تنفر از دولتهای انگلیس و روسیه بود، آشکار کردند. ادیب پیشاوری از جمله شاعرانِ ایرانی بود که انتقاد از تهاجم دولتهای انگلیس و روسیه را موضوع برخی از اشعار خود قرار داد. در این پژوهش، دیدگاه و نظریات ادیب در باره جنگ جهانی اول و چگونگی حمایت وی از آلمان و متحدانش و انزجار از انگلیس و روسیه بررسی میشود.

کلمات کلیدی

, جنگ جهانی اول, ادیب پیشاوری, ادب و سیاست, اشعار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054372,
author = {قصابی گزکوه, جلیل and وکیلی, هادی},
title = {پیوند ادب و سیاست: بازتاب جنگ جهانی اول در اشعار ادیب پیشاوری},
journal = {تاریخ روابط خارجی},
year = {2013},
volume = {14},
number = {55},
month = {September},
issn = {1735-2010},
pages = {73--98},
numpages = {25},
keywords = {جنگ جهانی اول، ادیب پیشاوری، ادب و سیاست، اشعار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیوند ادب و سیاست: بازتاب جنگ جهانی اول در اشعار ادیب پیشاوری
%A قصابی گزکوه, جلیل
%A وکیلی, هادی
%J تاریخ روابط خارجی
%@ 1735-2010
%D 2013

[Download]