کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع , 2015-11-16

عنوان : ( بررسی اثر فضای اخلاقی ابزاری بر سکوت سازمان به واسطه حمایت سازمانی ادراک شده )مورد مطالعاتی: شعب بانکهای دولتی شهر مشهد( )

نویسندگان: غلامرضا ملک زاده , سیده معصومه جعفرزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در عصر حاضر نقش موثر و جایگاه والای کارکنان به مثابه سرمایه های انسانی و عامل بالقوه ایجاد کننده مزیت رقابتی پایدار برای سازمان ها بیش از پیش توسط مدیران درک شده است. از این رو پژوهش هایی به منظور شناسایی عوامل موثر بر نگرش ها و رفتارهای کارکنان انجام شده است. در همین راستا هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر فضای اخلاقی ابزاری بر سکوت تمکینی به واسطه حمایت سازمانی ادراک شده می باشد. تحقیق حاضر، کاربردی و از نوع پیمایشی- علّی است. سطح تحلیل در این مطالعه سازمان است، بنابراین جامعه آماری آن شامل شعب بانکهای دولتی شهر مشهد می باشد. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسش نامه استفاده گردید و روایی آن با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد و ضریب آلفای 0 برای سازههای مختلف پرسشنامه، پایایی آن را مورد تأیید قرار داد. برای آزمون / کرونباخ بزرگتر از 7 فرضیهها از تکنیک مدل یابی معدلات ساختاری استفاده گردید. یافتههای تحقیق نشان داد که، فضاهای اخلاقی ابزاری اثر مثبت و معناداری بر سکوت تدافعی و تمکینی کارکنان دارد. همچنین نتایج نقش میانجی گر حمایت سازمانی درک شده در رابطه بین فضای اخلاقی ابزاری با دو نوع سکوت تدافعی و تمکینی کارکنان را تایید می کند.

کلمات کلیدی

, فضای اخلاقی ابزاری, سکوت سازمان, حمایت سازمانی ادراک شده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054375,
author = {ملک زاده, غلامرضا and جعفرزاده, سیده معصومه},
title = {بررسی اثر فضای اخلاقی ابزاری بر سکوت سازمان به واسطه حمایت سازمانی ادراک شده )مورد مطالعاتی: شعب بانکهای دولتی شهر مشهد(},
booktitle = {کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فضای اخلاقی ابزاری، سکوت سازمان، حمایت سازمانی ادراک شده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر فضای اخلاقی ابزاری بر سکوت سازمان به واسطه حمایت سازمانی ادراک شده )مورد مطالعاتی: شعب بانکهای دولتی شهر مشهد(
%A ملک زاده, غلامرضا
%A جعفرزاده, سیده معصومه
%J کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
%D 2015

[Download]