سبک و فرهنگ زندگی اسلامی در دنیای معاصر , 2015-11-05

عنوان : ( نقد سبک زندگی رایج در غرب از دیدگاه حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری )

نویسندگان: روح اله اسلامی شعبجره , فاطمه ذوالفقاریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رهبران انقلاب اسلامی، سبک زندگی غربی را چگونه تحلیل میکنند؟ این مقاله در صدد است تا با واکاوی مبانی اجتماعی، فرهنگ و سبک زندگی غربی از منظر امام خمینی و به عنوان رهبران جمهوری اسلامی را تحلیل نماید که فرهنگ غربی  حضرت آیتاللّه خامنهای چیست؟ چه سبک زندگی را ترویج میکند؟ ابعاد و شاخصهای زندگی غربی و همین طور آسیبشناسی آنها چیست؟ این مقاله، پژوهشی است در ادبیات غربپژوهی از منظر رهبران سیاستگذار ایران. و به گونهای تبلور پدیداری غرب فرهنگی در نظر آنها را مورد واکاوی قرار میدهد. ادبیات سیاسی به کار گرفته در این مقاله، مبنای سیاستگذاری فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران است؛ چرا که سیاستهای کلان کشور را رهبران تعیین میکنند. فرضیه این پژوهش آن است که غرب دارای دو سطح فرهنگی و ابزرای است. باید سطح فرهنگِ ابزاری و تکنیکی را گرفت، اما سبک فرهنگی و انسانی را مورد نقد قرار داد و به جای آن، فرهنگ اسلامی را جایگزین ساخت. فرهنگ غربی در پدیدار ذهنی رهبران ایران دارای بازنمایی تهاجم فروپاشیهاست. به این معنا که اگر در جامعه ایران، سبک فرهنگ غربی وارد شود، شیوه ورود آن، تهاجمی و نتیجهاش فروپاشی فرهنگ بومی است.

کلمات کلیدی

, سبک زندگی, غرب, تهاجم, فروپاشی و فرهنگ.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054376,
author = {اسلامی شعبجره, روح اله and فاطمه ذوالفقاریان},
title = {نقد سبک زندگی رایج در غرب از دیدگاه حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری},
booktitle = {سبک و فرهنگ زندگی اسلامی در دنیای معاصر},
year = {2015},
location = {ايران},
keywords = {سبک زندگی، غرب، تهاجم، فروپاشی و فرهنگ.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقد سبک زندگی رایج در غرب از دیدگاه حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری
%A اسلامی شعبجره, روح اله
%A فاطمه ذوالفقاریان
%J سبک و فرهنگ زندگی اسلامی در دنیای معاصر
%D 2015

[Download]