پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره, دوره (4), شماره (1), سال (2014-9) , صفحات (135-154)

عنوان : ( اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر سبکهای هویت دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان مشهد )

نویسندگان: منیژه مسگری , حسین حسن آبادی , حمید نجات ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر جهت بررسی تأثیر مشاوره‌ی گروهی مبتنی بر واقعیت درمانی بر سبک‌های هویت (اطلاعاتی، هنجاری و سردرگم، تعهد) دانش‌آموزان دختر دوره‌ی متوسطه‌ی ناحیه تبادکان مشهد انجام‌شده است. 14 نفر از دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه تبادکان مشهد به همراه مادرانشان به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. بعد از اجرای پیش‌آزمون بر روی همه دانش‌آموزان، گروه مداخله با رویکرد واقعیت درمانی تحت مشاوره قرار گرفت و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد. در پایان بر روی هر دو گروه پس‌آزمون اجرا گردید. داده‌های حاصل که با استفاده از کوواریانس چند متغیری تحلیل گردید نشان داد که در مقایسه دو گروه واقعیت درمانی و کنترل در سبک‌های اطلاعاتی (03/0p= ) و مقیاس تعهد (009/0(p= تفاوت معنادارمی باشد؛ اما در سبک هنجاری (25/0p= ) و سبک اجتنابی (15/0p= ) تفاوت معنادار نیست. یافته‌ها حاکی از آن است که روش مشاوره گروهی با رویکرد واقعیت درمانی در افزایش سبک‌های هویت نوجوانان دختر مؤثر است.

کلمات کلیدی

سبکهای هویت اطلاعاتی هنجاری سردرگم و تعهد واقعیت درمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054387,
author = {منیژه مسگری and حسن آبادی, حسین and حمید نجات},
title = {اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر سبکهای هویت دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان مشهد},
journal = {پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره},
year = {2014},
volume = {4},
number = {1},
month = {September},
issn = {2251-6352},
pages = {135--154},
numpages = {19},
keywords = {سبکهای هویت اطلاعاتی هنجاری سردرگم و تعهد واقعیت درمانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر سبکهای هویت دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان مشهد
%A منیژه مسگری
%A حسن آبادی, حسین
%A حمید نجات
%J پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره
%@ 2251-6352
%D 2014

[Download]